Chuyển biến tích cực trong giải quyết đơn thư

Cập nhật: 04/01/2021 08:43

Với nỗ lực của cả hệ thống chính trị tỉnh Thái Nguyên, năm 2020, tình hình khiếu nại, tố cáo trên địa bàn được đánh giá có nhiều chuyển biến tích cực, số lượt đoàn đông người giảm so với cùng kỳ năm trước, không xảy ra điểm nóng, vụ việc nổi cộm.

Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công dân của tỉnh. Ảnh: Thainguyen.gov.vn

Tiếp 5.507 lượt công dân

Theo số liệu thống kê của tỉnh Thái Nguyên, tổng số lượt tiếp công dân của các cơ quan hành chính trên địa bàn tỉnh 5.507 lượt người, trong đó có 43 lượt đoàn đông người. Cơ quan hành chính Nhà nước các cấp đã tiếp nhận 3.612 đơn.

Về khiếu nại, cơ quan chức năng đã giải quyết 74 vụ việc thuộc thẩm quyền, đạt 91,4%. Về tố cáo, cơ quan chức năng đã giải quyết 78 vụ việc thuộc thẩm quyền, đạt 83,8%.

UBND tỉnh đã chỉ đạo tổ công tác của tỉnh phối hợp với các sở, ngành, địa phương thực hiện việc kiểm tra, rà soát 16 vụ việc, trong đó có 6 vụ việc do Thanh tra Chính phủ chuyển về tỉnh Thái Nguyên và 10 vụ việc tỉnh đưa vào kế hoạch kiểm tra, rà soát.

Văn phòng Chính phủ có 10 văn bản chuyển đơn của công dân về tỉnh Thái Nguyên với tổng số 119 vụ việc. Qua phân loại, xử lý có 76 vụ việc thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan hành chính thuộc tỉnh Thái Nguyên. UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành, địa phương kiểm tra, rà soát tham mưu xem xét, giải quyết và trả lời công dân 26 vụ việc, hiện nay đang tiếp tục xem xét, giải quyết 50 vụ việc.

Thực hiện Kế hoạch số 1248/KH-TTCP của Thanh tra Chính phủ về việc phối hợp tổ chức tiếp công dân phục vụ Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và các văn bản liên quan, UBND tỉnh đã ban hành kế hoạch, triển khai nghiêm túc việc tiếp công dân, bảo đảm an ninh trật tự trong thời gian diễn ra Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025 và Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Tổ công tác tiếp công dân phục vụ Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh trong những ngày diễn ra Đại hội đã phối hợp với các sở, ngành duy trì tiếp công dân thường xuyên theo quy định. Kết quả tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công dân của tỉnh trong những ngày diễn ra Đại hội: Tổng số lượt tiếp công dân 53 lượt; có 2 lượt đoàn đông người.

Nghiêm túc trong tiếp công dân

UBND tỉnh Thái Nguyên nhận định, năm 2020, tỉnh đã triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời các chỉ đạo của Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ, Thanh tra Chính phủ, Tỉnh ủy đối với công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Các cấp, các ngành tăng cường công tác đôn đốc, hướng dẫn, chỉ đạo sát sao, cùng với sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị. Do đó công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo có những chuyển biến tích cực.

Ý thức trách nhiệm của thủ trưởng các cơ quan quản lý Nhà nước trong chỉ đạo, điều hành, giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo được nâng lên. Việc đôn đốc, tổ chức thực hiện các quyết định giải quyết khiếu nại, tố cáo được quan tâm đúng mức.

Đáng chú ý, công tác phối hợp giữa các cấp, các ngành trong công tác tiếp công dân, nhất là việc phối hợp tham mưu cho Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh tiếp công dân được thực hiện theo quy định. Đặc biệt, công tác phối hợp tiếp công dân phục vụ Đại hội Đảng các cấp và Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX được quan tâm thực hiện nghiêm túc. Việc đôn đốc, chỉ đạo giải quyết các vụ việc phức tạp, kéo dài theo Kế hoạch số 363/KH-TTCP ngày 20/3/2019 của Thanh tra Chính phủ được quan tâm.

Trong giải quyết khiếu nại, tố cáo, công tác đối thoại, vận động, thuyết phục đối với công dân được chú trọng, có vụ việc khiếu nại được giải quyết thông qua giải thích, thuyết phục. Phần lớn các vụ việc khiếu nại, tố cáo được giải quyết ngay từ cơ sở, hạn chế khiếu kiện đông người, vượt cấp. Trên địa bàn tỉnh không xảy ra tình trạng công dân tập trung đông người, có tính chất phức tạp, gay gắt tại các cơ quan của tỉnh để khiếu nại, tố cáo trong các ngày diễn ra các sự kiện trọng đại của đất nước, của tỉnh.

theo Hoàng Long – Báo thanh tra

https://thanhtra.com.vn/khieu-nai-to-cao/chuyen-bien-tich-cuc-trong-giai-quyet-don-thu-176281.html

Tin liên quan