Có kết luận không tham nhũng, cán bộ mới được trở lại vị trí công tác

Cập nhật: 05/01/2022 15:47

Đó là một trong những nội dung đáng chú ý của Nghị định 134/2021/NĐ-CP của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2019/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật phòng, chống tham nhũng.

Nghị định 134/2021/NĐ-CP đề cao trách nhiệm của người đứng đầu trong thi hành luật phòng, chống tham nhũng (Ảnh minh họa)

Đáng chú ý, tại Điều 52 của Nghị định quy định rõ, người bị tạm đình chỉ công tác, tạm thời chuyển vị trí công tác khác được trở lại vị trí công tác sau khi cơ quan, tổ chức có thẩm quyền kết luận người đó không có hành vi tham nhũng; được xin lỗi, cải chính công khai và được bồi thường thiệt hại do hành vi trái pháp luật trong việc ra quyết định tạm đình chỉ công tác, tạm thời chuyển vị trí công tác khác theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu, Nghị định 134 yêu cầu Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Chủ tịch UBND cấp tỉnh chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ về kết quả đánh giá của ngành, cấp mình và gửi kết quả đánh giá để Thanh tra Chính phủ rà soát, đánh giá và tổng hợp.

Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý, sử dụng người có chức vụ, quyền hạn có thẩm quyền tiếp nhận, xử lý thông tin, báo cáo về xung đột lợi ích. Trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được thông tin, báo cáo, người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị quyết định hoặc đề nghị người có thẩm quyền quản lý người đó áp dụng một trong các biện pháp kiểm soát xung đột lợi ích quy định tại các Điều 32, 33 và 34 của Nghị định này hoặc xử lý theo quy định của pháp luật.

Trong thời hạn 5 ngày, kể từ ngày có căn cứ đã được quy định, người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị quyết định hoặc đề nghị người có thẩm quyền quản lý người có chức vụ, quyền hạn quyết định đình chỉ việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ đối với người có chức vụ, quyền hạn.

Khi cơ quan có thẩm quyền kết luận một người không có hành vi tham nhũng, trong thời hạn 5 ngày, người ra quyết định tạm đình chỉ công tác, tạm thời chuyển vị trí công tác phải ra quyết định hủy bỏ quyết định tạm đình chỉ, tạm thời chuyển vị trí công tác đối với người đã được kết luận không có hành vi tham nhũng.

theo Phương Nhi – Báo Pháp luật Việt Nam

Tin liên quan