Ban Quản lý Khu du lịch quốc gia Núi Sam: Làm tốt công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Cập nhật: 19/11/2023 14:06

Ngày 21/12/2020, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 2179/QĐ-TTg về việc thành lập Ban Quản lý Khu du lịch quốc gia Núi Sam, tỉnh An Giang trên cơ sở tổ chức lại Ban quản lý Khu di tích, văn hóa, lịch sử và du lịch Núi Sam thành phố Châu Đốc.

Ban Quản lý có chức năng phục vụ quản lý nhà nước và cung cấp dịch vụ sự nghiệp công thuộc lĩnh vực văn hóa, du lịch trong Khu du lịch quốc gia Núi Sam theo Quyết định số 2098/QĐ-TTg ngày 27/12/2017 phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia Núi Sam, tỉnh An Giang đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Xác định công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, cấp bách trong công tác xây dựng Đảng nên trong thời gian qua, Ban quản lý Khu du lịch quốc gia Núi Sam luôn quan tâm thực hiện tốt công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Cụ thể, Chi bộ Ban Quản lý Khu du lịch quốc gia Núi Sam đã thực hiện quán triệt Quy định 02-QĐ/BCĐ ngày 19/5/2023 về công tác kiểm tra, giám sát đối với cấp uỷ, các tổ chức đảng, đảng viên, cơ quan chức năng, tổ chức và cá nhân có liên quan.

Đáng chú ý, Chi bộ đã quán triệt và triển khai cho toàn thể đảng viên thực hiện nghiêm túc công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực và đạt được một số kết quả như sau:

Một là, công khai hóa việc thu chi quản lý và sử dụng tài sản của đơn vị hàng tháng và toàn quý trong cuộc họp giao ban.

Hai là, không có cán bộ, công chức, viên chức vi phạm Quy chế tặng quà, nhận quà và nộp lại quà tặng.

Ba là, việc thu và nộp phí, lệ phí được thực hiện công khai, đúng qui định.

Bốn là, thực hiện quy định cụ thể rõ ràng và thực hiện tốt vai trò trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan nên trong thời gian qua chưa để xảy ra vi phạm tiêu cực.

Năm là, công tác tiếp nhận, chuyển xử lý được thực hiện nhanh gọn chính xác, 100% văn bản đến, đi đều được quản lý kiểm tra, xử lý đúng hạn

Sáu là, kết quả thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo của đơn vị không xảy ra tiêu cực.

Để nâng cao hiểu quả công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực, Ban Quản lý Khu du lịch quốc gia Núi Sam sẽ tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến các qui định của pháp luật về phòng chống tham nhũng, lãng phí, kịp thời phát hiện và ngăn chặn các hành vi tham ô, tham nhũng, lãng phí trong đơn vị; thực hiện tốt công tác công khai, minh bạch trong hoạt động tại đơn vị.

Đồng thời, nâng cao hiệu quả công tác phát hiện, xử lý các vụ việc có liên quan tham nhũng, xử lý ngăn chặn có hiệu quả tệ tham nhũng vặt. Nghiêm túc thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động cơ quan. Tiếp tục làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng đối với cán bộ, đảng viên.

Tiếp tục chỉ đạo tốt công tác tự kiểm tra trong đảng, trong đơn vị theo kế hoạch; phát huy vai trò chỉ đạo của Chi uỷ, hoạt động của Ban thanh tra nhân dân trong công tác phòng ngừa sai phạm trong nội bộ; công khai minh bạch các hoạt động trong cơ quan, đơn vị. Thực hiện công tác kê khai tài sản thu nhập theo quy định; thực hiện tốt công tác tiếp dân và giải quyết đơn thư và chỉ đạo làm tốt công tác quản lý chi tiêu, thực hành tiết kiệm chống lãng phí.

PV

Tin liên quan