Tên Đề Tài Chủ Nhiệm Đề Tài Năm
Danh mục đề tài khoa học cấp cơ sở năm 2017 Nguyen van a 2017
Danh mục đề tài khoa học Nhà nước năm 2002 Trần Đức Lượng 2002
Danh mục đề tài khoa học Nhà nước năm 2007 Mai Quốc Bình 2007
Danh mục đề tài khoa học Nhà nước năm 2009 Lê Tiến Hào 2009
Danh mục đề tài khoa học cấp cơ sở năm 2018 Nguyễn văn B 2018