ĐỀ TÀI KHOA HỌC

Mã đề tài
Tên đề tàiDanh mục đề tài khoa học Nhà nước năm 2007
Chủ nhiệm tóm tắtMai Quốc Bình
Nội dung

Trong năm 2007, Thanh tra Chính phủ tổ chức triển khai nghiên cứu 01 đề tài cấp Nhà nước. Cụ thể như sau:

1. Đề tài: “Luận cứ khoa học cho việc xây dựng chiến lược phòng ngừa và nâng cao hiệu quả đấu tranh chống tham nhũng ở Việt Nam đến năm 2020.” do TS. Mai Quốc Bình, Phó Tổng Thanh tra làm chủ nhiệm đề tài.

Phân loại Đề tài cấp nhà nước
Đơn vị quản lýThư viện
Lĩnh vực Thanh tra
Xếp loạiXuất sắc
Năm nghiên cứu2007