Hà Tĩnh: Báo cáo Thanh tra Chính phủ việc xử lý sau thanh tra về y tế

Cập nhật: 30/11/2020 08:32

Thực hiện Văn bản số 1468 ngày 28/8/2019 của Thanh tra Chính phủ về việc triển khai thanh tra chuyên đề diện rộng việc sử dụng Quỹ Bảo hiểm y tế (BHYT), mua sắm trang thiết bị y tế (TTBYT) và vật tư y tế (VTYT), đấu thầu thuốc chữa bệnh, Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh đã chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh.

Tăng cường, nâng cao chất lượng việc mua sắm TTBYT và VTYT. Ảnh: Giang Thân

Theo báo cáo của UBND tỉnh Hà Tĩnh, mới đây, UBND tỉnh đã yêu cầu các sở, ngành, đơn vị khẩn trương, nghiêm túc thực hiện một số nhiệm vụ để tăng cường, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý việc sử dụng Quỹ BHYT, mua sắm TTBYT và VTYT, đấu thầu thuốc chữa bệnh, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu trong việc tổ chức thực hiện kết luận thanh tra, xử lý sau thanh tra.

UBND tỉnh yêu cầu Sở Y tế tăng cường công tác tham mưu quản lý Nhà nước về BHYT; phối hợp với cơ quan bảo hiểm xã hội tỉnh đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra việc quản lý, sử dụng và thực hiện nghiêm việc thực hành tiết kiếm, chống lãng phí, lợi dụng quỹ khám bệnh, chữa bệnh BHYT tại tất cả các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn; xây dựng kế hoạch trung hạn về đầu tư mua sắm TTBYT, từ đó xây dựng phương án mua sắm cụ thể hàng năm, đột xuất, phù hợp với mục tiêu, quy hoạch phát triển.

Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác đấu thầu để xây dựng danh mục, số lượng, giá kế hoạch sát với nhu cầu sử dụng thuốc của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và giá thị trường.

Chủ trì và phối hợp với UBND các huyện, thành phố, thị xã chỉ đạo giám đốc các bệnh viện, trung tâm y tế được thanh tra chấn chỉnh, tổ chức kiểm điểm, xem xét trách nhiệm đối với các sai sót, vi phạm trong sử dụng quỹ khám bệnh, chữa bệnh BHYT, mua sắm TTBYT và VTYT, đấu thầu thuốc chữa bệnh theo các biên bản kiểm tra đã ký giữa đoàn thanh tra và giám đốc các bệnh viện.

Nộp ngân sách Nhà nước khoản tiền từ thu bán hồ sơ mời thầu, số tiền hơn 111,1 triệu đồng theo kết luận thanh tra và quyết định thu hồi tiền của Chánh Thanh tra tỉnh. Chỉ đạo và phối hợp với UBND các huyện, thành phố, thị xã chỉ đạo các bệnh viện/trung tâm y tế và các trạm y tế xã thực hiện nộp ngân sách Nhà nước, số tiền hơn 739,7 triệu đồng đã được các đoàn thanh tra kiểm tra, lập biên bản xử lý.

UBND tỉnh Hà Tĩnh cũng yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện đấu thầu mua thuốc chữa bệnh tập trung của Sở Y tế; kiến nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư sửa đổi quy định về đăng tải thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu.

Yêu cầu Sở Tài chính tổ chức đấu thầu mua sắm TTBYT, VTYT theo phương thức tập trung tại Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ tài chính công theo đúng quy định tại Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ, Luật Đấu thầu năm 2013, Luật Giá năm 2012 và các văn bản pháp luật có liên quan. Thực hiện việc thẩm định giá gói thầu TTBYT, VTYT, đảm bảo đúng quy định theo Thông tư số 28/2015/TT-BTC ngày 6/3/2015 và Thông tư số 126/2015/TT-BTC ngày 20/8/2015 của Bộ Tài chính; áp dụng phương pháp chi phí là phương pháp chủ đạo trong thẩm định giá gói thầu.

Chấn chỉnh và nâng cao chất lượng đánh giá hồ sơ dự thầu đảm bảo chính xác, khách quan, đúng quy định của pháp luật; tăng cường thực hiện việc giám sát thực hiện thỏa thuận khung, hợp đồng cung cấp tài sản của nhà thầu với các đơn vị trực tiếp sử dụng tài sản.

Tham mưu văn bản đề nghị Bộ Tài chính khẩn trương thanh toán tiền của đối tượng được cấp thẻ BHYT theo Quyết định số 12/QĐ-TTg ngày 6/1/2017 của Thủ tướng Chính phủ; hướng dẫn thống nhất công tác quản lý, sử dụng kinh phí tại các trạm y tế cấp xã trong toàn tỉnh.

UBND tỉnh giao bảo hiểm xã hội tỉnh kiến nghị với Bảo hiểm xã hội Việt Nam thực hiện việc cấp ứng và thanh toán đúng quy định của Luật BHYT; thanh toán kịp thời chi phí vượt trần, vượt quỹ, vượt dự toán đến cuối năm 2018 do nguyên nhân khách quan đã được cơ quan có thẩm quyền xác nhận.

Tăng cường chất lượng công tác giám định BHYT; phối hợp với Sở Y tế để xử lý những bất cập, vướng mắc trong việc hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh BHYT đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tuyến xã và tương đương.

Quyết toán, thông báo quyết toán và thanh toán kinh phí khám, chữa bệnh kịp thời theo quy định tại Điểm b, c, Khoản 2, Điều 32 của Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT năm 2014 để các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh BHYT chủ động trong quản lý, sử dụng quỹ khám bệnh, chữa bệnh BHYT được giao.

Tiếp tục rà soát việc sử dụng quỹ khám bệnh, chữa bệnh BHYT năm 2019 thông qua việc quyết toán quỹ khám bệnh, chữa bệnh BHYT đối với các cơ sở y tế được bảo hiểm xã hội ký hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh BHYT.

Tăng cường thanh tra, kiểm tra và xử lý sai phạm trong việc đóng nộp BHYT và quản lý, sử dụng quỹ khám bệnh, chữa bệnh BHYT để nâng cao hiệu quả của việc quản lý và sử dụng quỹ BHYT. Kiểm tra, rà soát việc cấp trùng thẻ BHYT tại huyện Cẩm Xuyên và huyện Can Lộc.

Chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thực hiện thanh tra, kiểm tra việc quản lý, sử dụng kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị có nguồn kinh phí này.

Đồng thời, thu hồi về Quỹ BHYT số tiền 1,28 tỷ đồng do các sai sót đã được các đoàn thanh tra phát hiện qua kiểm tra, lập biên bản; nộp trả ngân sách Nhà nước số tiền 113,9 triệu đồng do cấp trùng thẻ BHYT cho các đối tượng chính sách.

Trên cơ sở kết quả thanh tra, tổ chức chấn chỉnh, kiểm điểm, xem xét xử lý trách nhiệm theo quy định của pháp luật đối với các tập thể, cá nhân có các sai sót, vi phạm trong công tác thẩm định, quyết toán kinh phí khám bệnh, chữa bệnh BHYT tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh BHYT và các vi phạm, khuyết điểm khác đã được chỉ ra trong kết luận thanh tra.

theo Giang Thân – Báo Thanh tra

Tin liên quan