Hội nghị trực tuyến phổ biến Luật PCTN và Nghị định 130 sắp diễn ra

Cập nhật: 29/12/2020 10:04

Tổng Thanh tra Chính phủ (TTCP) Lê Minh Khái vừa ban hành Kế hoạch số 2265/KH-TTCP về triển khai thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng (PCTN) số 36/2018/QH14 và Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Kế hoạch này được thực hiện theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình và theo chức năng, nhiệm vụ của TTCP.

Kế hoạch nhằm phổ biến, quán triệt các quy định của Luật PCTN và Nghị định 130/2020/NĐ-CP đến các bộ, ngành, địa phương và các cơ quan liên quan. Bên cạnh đó, hướng dẫn, đôn đốc các bộ, ngành, địa phương, cơ quan liên quan, các đơn vị của TTCP triển khai thực hiện Nghị định 130.

Theo yêu cầu của Tổng Thanh tra, việc phổ biến, quán triệt các quy định của Luật PCTN và Nghị định 130 phải được thực hiện khẩn trương, đảm bảo tính đồng bộ, hiệu quả và tiết kiệm. Bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa TTCP với các bộ, ngành, địa phương và cơ quan liên quan trong việc tổ chức thực hiện. Xác định cụ thể nội dung công việc, trách nhiệm của các cục, vụ, đơn vị thuộc TTCP.

Nội dung của kế hoạch là tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc phổ biến, quán triệt quy định của Luật PCTN và Nghị định 130/2020/NĐ-CP. Hội nghị tập trung vào phổ biến, quán triệt và hướng dẫn, đôn đốc triển khai thực hiện các quy định của Luật PCTN và nội dung Nghị định 130.

Kế hoạch nhằm hướng dẫn, đôn đốc các bộ, ngành, địa phương, cơ quan liên quan và công tác kiểm soát tài sản, thu nhập của TTCP; trình xin ý kiến Thủ tướng Chính phủ đối với nội dung, văn bản hướng dẫn Nghị định 130; ban hành văn bản đôn đốc, hướng dẫn tạm thời các bộ, ngành, địa phương, cơ quan liên quan xây dựng kế hoạch triển khai công tác kiểm soát tài sản, thu nhập năm 2020 sau khi được Thủ tướng Chính phủ đồng ý.

Ngoài ra, tổ chức các hoạt động tập huấn, quán triệt, bồi dưỡng kỹ năng và công tác kiểm soát tài sản, thu nhập cho các cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập và các cơ quan liên quan. Tuyên truyền, phổ biến các quy định của Luật PCTN  và nội dung của Nghị định 130 trên báo, tạp chí, trang thông tin điện tử.

Tổ chức biên soạn các tài liệu tuyên truyền pháp luật về PCTN theo Quyết định số 861/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến pháp luật PCTN giai đoạn 2019-2021”, trong đó cập nhật các quy định về kiểm soát tài sản, thu nhập theo quy định tại khoản 2, Điều 1, Nghị định 130/2020/NĐ-CP.

Tổng Thanh tra yêu cầu Vụ Pháp chế phối hợp với Văn phòng TTCP chuẩn bị tổ chức hội nghị tại điểm cầu Trung ương; tổ chức biên soạn các tài liệu tuyên truyền pháp luật PCTN theo Quyết định số 861/QĐ-TTg; phối hợp với Cục PCTN tham mưu việc phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương xây dựng dự thảo quy chế phối hợp giữa các cơ quan trong kiểm soát tài sản, thu nhập, trình Ban Bí thư xem xét, ban hành.

Vụ Pháp chế, Cục PCTN, Trường Cán bộ Thanh tra và các đơn vị liên quan bố trí báo cáo viên, giảng viên để tuyên truyền, phổ biến, quán triệt, tập huấn về kiểm soát tài sản, thu nhập khi các bộ, ngành, địa phương, cơ quan, tổ chức, đơn vị liên quan có đề nghị hỗ trợ.

Cục PCTN có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Vụ Pháp chế tham mưu tờ trình xin chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và dự thảo văn bản của TTCP, đôn đốc hướng dẫn tạm thời công tác kiểm soát tài sản, thu nhập năm 2020 để phổ biến tại hội nghị trực tuyến. Chủ trì phối hợp với Vụ Tổ chức Cán bộ tham mưu trình Thủ tướng Chính phủ việc thành lập thêm 1 đơn vị cấp phòng thuộc Cục PCTN và bổ sung biên chế cho TTCP để thực hiện nhiệm vụ kiểm soát tài sản, thu nhập….

Báo Thanh tra, Tạp chí Thanh tra, Viện Chiến lược và Khoa học Thanh tra, Trung tâm Thông tin, Trường Cán bộ Thanh tra tăng cường đưa tin, bài trên cổng, các trang tin điện tử và tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến các hội nghị, hội thảo về Luật PCTN và Nghị định 130. Đưa nội dung về kiểm soát tài sản, thu nhập của Luật PCTN và Nghị định 130 vào các chương trình đào tạo, bồi dưỡng của Trường Cán bộ Thanh tra.

theo Phương Anh – báo thanh tra

https://thanhtra.com.vn/phong-chong-tham-nhung/tin-tuc/hoi-nghi-truc-tuyen-pho-bien-luat-pctn-va-nghi-dinh-130-sap-dien-ra-176191.html

 

Tin liên quan

Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương về phát triển kinh tế-xã hội năm 2021 - Cập nhật: 29/12/2020 10:12
Tiếp tục hun đúc, gìn giữ ngọn lửa khát vọng, tinh thần lạc quan, bền bỉ cho 5 năm tiếp theo và xa hơn - Cập nhật: 29/12/2020 10:05
Thông cáo báo chí về ngày làm việc thứ hai của Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII - Cập nhật: 16/12/2020 08:44
Hội nghị 14: Ngày làm việc thứ nhất, Trung ương tiếp tục thảo luận Dự thảo Văn kiện trình Đại hội XIII - Cập nhật: 15/12/2020 14:17
Hội nghị Trung ương 14: Giới thiệu nhân sự tham gia Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIII - Cập nhật: 14/12/2020 10:52
Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2013-2020: Không ngập ngừng, chờ đợi, phải tiếp tục đẩy mạnh, quyết liệt, kiên trì, liên tục với quyết tâm cao và hiệu quả hơn - Cập nhật: 14/12/2020 10:50
Tọa đàm: Chuyên gia khẳng định việc điều chỉnh quyết định hành chính để lấy đất của doanh nghiệp này giao cho doanh nghiệp khác là sai luật - Cập nhật: 11/12/2020 15:15
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tham dự các Hội nghị cấp cao ACMECS 9, CLMV 10, CLV 11 - Cập nhật: 10/12/2020 08:50
Tổ chức Đại hội các dân tộc thiểu số Việt Nam bảo đảm an toàn, tiết kiệm, hiệu quả - Cập nhật: 27/11/2020 08:16
Covid-19 làm quan hệ giữa các nước lớn xấu đi ở Biển Đông - Cập nhật: 17/11/2020 08:56