Kết quả giám sát việc thu hút đầu tư trên địa bàn huyện Kon Rẫy

Cập nhật: 13/11/2023 15:07

Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của cấp trên và tình hình thực tế tại địa phương, trong 08 tháng đầu năm 2023, UBND huyện đã ban hành các văn bản chỉ đạo tăng cường công tác thu hút đầu tư, trong đó tập trung cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, tăng cường công tác cải cách hành chính hỗ trợ doanh nghiệp phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh, góp phần nâng cao chất lượng xúc tiến đầu tư, tạo môi trường đầu tư thuận lợi trên địa bàn huyện.

        Từ đâu năm 2022 đến nay, trên địa bàn huyện có tổng số 28 Dự án trong quá trình triển khai khảo sát, trong đó: Số dự án lập thủ tục xin chủ trương khảo sát là 08 Dự án (08 Dự án lĩnh vực Du lịch thương mại). Số dự án đã được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương khảo sát, nghiên cứu là 20 Dự án (01 dự án lĩnh vực Du lịch thương mại, 05 dự án lĩnh vực nông nghiệp, 14 dự án lĩnh vực Công nghiệp – khai thác). Số dự án đang thực hiện thủ tục xin chủ trương đầu tư dự án là 15 dự án (01 dự án lĩnh vực Du lịch thương mại, 05 dự án lĩnh vực nông nghiệp, 9 dự án lĩnh vực Công nghiệp – khai thác). Số dự án đã được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư là 23 Dự án (04 DA lĩnh vực nông nghiệp, 19 DA lĩnh vực Công nghiệp – khai thác)

Công tác quy hoạch, lập kế hoạch sử dụng đất tạo quỹ đất thu hút đầu tư

Trong thời gian qua, UBND huyện đã tăng cường công tác chỉ đạo quản lý quy hoạch, đất đai, xây dựng, điều chỉnh quy hoạch, tiếp tục trình cấp thẩm quyền xem xét cho chủ trương đối với dự án khai thác quỹ đất phát triển kết cấu hạ tầng tại một số vị trí trên địa bàn huyện. Bên cạnh đó, trong quá trình xây dựng và trình duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2023, UBND huyện cũng đã tham mưu UBND tỉnh bổ sung vị trí một số dự án vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2023; tiến hành giới thiệu một số vị trí phù hợp cho các nhà đầu tư thực hiện khảo sát, nghiên cứu đầu tư, cũng như rà soát tham mưu UBND tỉnh về diện tích rừng, đất lâm nghiệp cần điều chỉnh Quy hoạch 03 loại rừng trong năm 2023 để làm cơ sở triển khai các thủ tục pháp lý về chuyển mục đích sử dụng rừng, chuyển mục đích sử dụng đất, giao đất và cho thuê đất trong năm 2023( ).

Công tác quản lý, thu hút đầu tư

UBND huyện tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện hiệu quả Kế hoạch số 198/KH-UBND, ngày 01/08/2022 về thực hiện Chương trình số 58-CTr/HU, ngày 04/7/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa VI, Chương trình số 2359/CTr-UBND, ngày 22/7/2022 của UBND tỉnh Kon Tum triển khai thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TU, ngày 16/05/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Kon Tum về cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh và tăng cường thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

– Tiếp tục thực hiện công tác thu hút đầu tư đối với danh mục thu hút đầu tư giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 684/QĐ-UBND ngày 02/8/2021. Rà soát, đề xuất UBND tỉnh điều chỉnh bổ sung danh mục các dự án thu hút đầu tư đảm bảo phù hợp với quy hoạch, hiện trạng đất đai và tiềm lực của địa phương cũng như đối với các dự án được UBND tỉnh cho phép khảo sát, nghiên cứu đầu tư( ). Đồng thời, thực hiện thông tin công khai, rộng rãi danh mục dự án trên cổng thông tin điện tử huyện, các phương tiện truyền thông.

– Đẩy mạnh cải cách hành chính, đơn giản hóa thủ tục, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính. Nâng cao trách nhiệm, thái độ ứng xử làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức trực tiếp làm việc với doanh nghiệp (DN); ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính; nâng cao hiệu quả hoạt động của Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả, tạo điều kiện thuận lợi, đảm bảo hướng dẫn chính xác, rõ ràng, đầy đủ, tiết kiệm thời gian hoàn thành hồ sơ cho người dân và doanh nghiệp khi thực hiện các thủ tục hành chính với cơ quan Nhà nước.

– Thường xuyên hướng dẫn nhà đầu tư về các thủ tục có liên quan đến các ngành của tỉnh, nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư đã và đang quan tâm đến các dự án mời gọi đầu tư vào địa bàn huyện.

– Tiếp tục phối hợp các đơn vị liên quan hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư khảo sát, nghiên cứu đầu tư trên địa bàn huyện( ). Thực hiện lồng ghép các nguồn lực từ các chương trình mục tiêu quốc gia để đầu tư xây dựng các công trình đường giao thông góp phần phát triển cơ sở hạ tầng tạo điều kiện thuận lợi thu hút nhà đầu tư. Đồng thời, phối hợp với các sở, ngành liên quan thẩm định, tham mưu UBND tỉnh xem xét, quyết định đối với 10 dự án( ).

– Các giải pháp cải thiện tính minh bạch và tiếp cận thông tin đã được huyện đẩy mạnh triển khai thực hiện( ); Thực hiện có hiệu quả công tác rà soát, điều chỉnh, bổ sung, xây dựng các quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội, quy hoạch sử dụng đất. Công bố, công khai các quy hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt nhằm tạo điều kiện thuận lợi để cá doanh nghiệp, nhà đầu tư cập nhật, khai thác sử dụng thông tin kịp thời để tìm kiếm cơ hội đầu tư.

– UBND huyện cũng đã tích cực đẩy mạnh cải cách hành chính, coi cải cách TTHC là nhiệm vụ trọng tâm nhằm hỗ trợ, tạo cơ hội thuận lợi, điều kiện thông thoáng nhất cho các nhà đầu tư, doanh nghiệp khi đến địa phương. Nâng cao hiệu quả hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả của huyện, qua đó giảm tối đa thời gian doanh nghiệp và người dân phải đi lại nhiều lần, giải quyết thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian, chi phí cho người dân, doanh nghiệp. Trong 8 tháng đầu năm 2023, số lượng hồ sơ tiếp nhận là 2.967 hồ sơ, trong đó hồ sơ giải quyết trước hạn và đúng hạn đạt 97%.

– Chỉ đạo tích cực triển khai hoạt động hỗ trợ pháp lý cho DN nhỏ và vừa trên địa bàn huyện năm 2023( ). Bên cạnh đó, UBND huyện cũng đã ban hành Kế hoạch số 120/KH-UBND ngày 12/7/2023 tổ chức Hội nghị đối thoại với Hộ kinh doanh, Hợp tác xã, Doanh nghiệp và Nhà đầu tư trên địa bàn huyện Kon Rẫy năm 2023 Nhằm tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các Hộ kinh doanh, Hợp tác xã, Doanh nghiệp và Nhà đầu tư trong hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh và cải thiện môi trường đầu tư, dự kiến tổ chức trong tháng 09/2023.

Những thuận lợi:

Trong thời gian qua, UBND huyện luôn xác định công tác cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh và thu hút đầu tư là nhiệm vụ trọng tâm. Vì vậy, công tác phối hợp giới thiệu vị trí, thu hút đầu tư trên địa bàn huyện được chú trọng thực hiện, số lượng dự án tăng với nhiều lĩnh vực đa dạng, trong đó: Nông nghiệp, dịch vụ, phát triển năng lượng,… được chú trọng. Nhìn chung, các dự án đầu tư phù hợp với quy hoạch ngành, lĩnh vực, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh, huyện, góp phần thiết thực vào việc thu hút các nguồn lực đầu tư, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tạo công ăn việc làm và thu nhập cho lao động tại địa phương.

Khó khăn, nguyên nhân

– Một số dự án trên địa bàn huyện có tiềm năng rất lớn, tuy nhiên công tác khảo sát, nghiên cứu, đề xuất dự án không phù hợp với các quy hoạch được duyệt của địa phương…

– Một số nhà đầu tư chưa phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương trong quá trình khảo sát, nghiên cứu đầu tư dự án, cũng như những khó khăn, vướng mắc khi triển khai thực hiện dự án. Mặt khác, việc đăng ký doanh nghiệp, quản lý hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp và cấp chủ trương đầu tư các dự án thuộc thẩm quyền cấp tỉnh vì vậy, nên việc tiếp cận thông tin về tình hình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp gặp khó khăn, tiến độ triển khai thực hiện thủ tục đầu tư một số dự án còn chậm so với nội dung đã đăng ký đầu tư.

Nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới

– Tiếp tục tập trung thực hiện hiệu quả Chương trình số 2359/CTr-UBND ngày 22/7/2022 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TU ngày 16/5/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI về cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh và tăng cường thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Quyết định số 26/QĐ-UBND ngày 14/01/2022 của UBND tỉnh về ban hành Chương trình hành động về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thực hiện cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; nâng cao tính năng động, tiên phong, quyết tâm của lãnh đạo các cấp, các ngành và nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong thực hiện nhiệm vụ.

– Huy động tối đa và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để phát triển nhanh kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội, đặc biệt là kết cấu hạ tầng giao thông đồng bộ, hiện đại, có tính chất kết nối tạo điều kiện thuận lợi để thu hút các nhà đầu tư. Làm tốt công tác quy hoạch, lập kế hoạch sử dụng đất tạo quỹ đất thu hút đầu tư.

Duy trì việc cập nhật, công khai thường xuyên thông tin liên quan đến xúc tiến đầu tư, các chính sách hỗ trợ đầu tư để tổ chức, cá nhân có nhu cầu được tiếp cận thông tin dễ dàng.

Thường xuyên rà soát, điều chỉnh, bổ sung danh mục các dự án kêu gọi đầu tư và lĩnh vực tìm hiểu cơ hội đầu tư, để tổ chức thực hiện kêu gọi, thu hút đầu tư, đảm bảo phù hợp với quy hoạch, hiện trạng đất đai và tiềm lực của địa phương.

theo báo cáo của Phòng tài chính kế hoạch Huyện Kon Rẫy

Tin liên quan

TRƯỜNG THCS PHÚ DIỄN KHÔNG NGỪNG ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DẠY VÀ HỌC - Cập nhật: 04/12/2023 11:05
- Cập nhật: 04/12/2023 09:14
BỆNH VIỆN SẢN NHI LÀO CAI ĐỒNG HÀNH CÙNG BẠN – VƯỢT CẠN AN TOÀN - Cập nhật: 04/12/2023 04:47
- Cập nhật: 03/12/2023 09:32
- Cập nhật: 02/12/2023 14:52
- Cập nhật: 01/12/2023 14:53
- Cập nhật: 01/12/2023 14:51
- Cập nhật: 01/12/2023 14:50
- Cập nhật: 01/12/2023 14:50
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TỈNH TUẤN: THƯƠNG HIỆU TIN CẬY TRONG LĨNH VỰC THI CÔNG CÁC DỰ ÁN XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH PHÚC - Cập nhật: 01/12/2023 14:46