Sở Nội Vụ Tỉnh Khánh Hòa: Về sắp xếp kiện toàn tổ chức bộ máy hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý của địa phương theo quy định của Chính phủ

Cập nhật: 09/11/2022 10:05

Trên tinh thần triển khai nghiêm túc, có hiệu quả các nhiệm vụ được giao, các sở, ban, ngành, đơn vị tại tỉnh Khánh Hòa đã tiến hành rà soát, đánh giá hiệu quả hoạt động và đề xuất phương án sắp xếp, tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế theo quy định. Cụ thể như sau:

  1. a) Về cơ quan hành chính

– Về cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh (sau đây gọi tắt là sở):

Thực hiện Nghị định số 107/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Nghị định số 108/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05/5/2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh đã giao UBND tỉnh xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện và ban hành các Quyết định về sắp xếp cơ cấu tổ chức bên trong của các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện dựa trên nguyên tắc:

Đối với các Phòng chuyên môn trực thuộc các sở, ban, ngành thực hiện đúng chỉ tiêu biên chế tối thiểu quy định tại Nghị định số 107/2020/NĐ-CP (tối thiểu 05 biên chế). Riêng thanh tra sở, không quy định số lượng biên chế tối thiểu. Tuy nhiên, để tránh tình trạng lãnh đạo nhiều hơn hoặc bằng số lượng chuyên viên thì việc duy trì thanh tra sở chỉ thực hiện trong trường hợp số lượng biên chế tối thiểu là 3 chỉ tiêu. Đối với những sở, ngành không đáp ứng được nội dung này thì không bố trí thanh tra sở mà bố trí tại Văn phòng Sở hoặc Phòng chuyên môn.

Đối với các chi cục và các tổ chức hành chính tương đương trực thuộc, thực hiện số lượng biên chế tối thiểu theo quy định (chi cục là 12 biên chế, phòng chuyên môn thuộc chi cục được tổ chức với biên chế tối thiểu là 5 biên chế). Trong trường hợp vẫn giữ chi cục mà không đáp ứng đủ biên chế tối thiểu thì sắp xếp điều chuyển chỉ tiêu từ các phòng chuyên môn khác để đảm bảo đúng tiêu chí  theo quy định.

Đồng thời, việc sắp xếp cơ cấu tổ chức bên trong của các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh còn căn cứ vào vị trí việc làm, mức độ phù hợp khi triển khai thực hiện nhiệm vụ, áp dụng nguyên tắc bố trí lãnh đạo không nhiều hơn chuyên viên.

Sau khi thực hiện việc sắp xếp, số lượng văn phòng, thanh tra, phòng chuyên môn, chi cục và tổ chức tương đương thuộc cơ cấu tổ chức của các sở và Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong (gọi chung là tổ chức thuộc sở): có 128 tổ chức thuộc sở, gồm: 113 phòng, 15 chi cục và tương đương, giảm 33 đầu mối so với cuối năm 2015 (gồm 29 phòng, 04 chi cục và tương đương).

Qua khảo sát thực tế đã thực hiện cho một số địa phương chuyển chức năng, nhiệm vụ tham mưu quản lý nhà nước về y tế từ Phòng Y tế sang Văn phòng HĐND và UBND huyện để giải thể Phòng Y tế. Số lượng Phòng chuyên môn cấp huyện và tương đương giảm từ 101 phòng còn 99 phòng.

Đồng thời, căn cứ Thông tư hướng dẫn của Bộ chuyên ngành, UBND tỉnh đã ban hành các Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan (10 cơ quan): Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Nội vụ, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Sở Tư pháp, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Du lịch; Sở Giao thông Vận tải; Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Y tế , Ban Dân tộc; Sở Ngoại vụ… Một số cơ quan đang lấy ý kiến trình UBND tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn (vì chưa có Thông tư hướng dẫn của bộ, ngành).

Như vậy, việc sắp xếp cơ cấu tổ chức, kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan chuyên môn đã được thực hiện kịp thời, đảm bảo thời gian quy định và được Bộ Nội vụ công nhận đạt điểm tối đa về nội dung tổ chức bộ máy hành chính trong việc chấm điểm chỉ số cải cách hành chính của tỉnh.

– Về số lượng văn phòng, thanh tra, phòng chuyên môn, nghiệp vụ, chi cục và tổ chức tương đương thuộc cơ cấu tổ chức của sở (không tính đầu mối trực thuộc tổ chức hành chính khác thuộc UBND tỉnh), cụ thể:

+ Tại thời điểm ngày 30/6/2017 có 160 tổ chức thuộc sở, gồm: 141 phòng, 19 chi cục và tương đương.

+ Tại thời điểm ngày 30/6/2022 có 123 tổ chức thuộc sở, gồm: 108 phòng, 15 chi cục và tương đương.

– Về cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện:

+ Tại thời điểm ngày 30/6/2017 có 101 phòng.

+ Tại thời điểm ngày 30/6/2021 có 101 phòng.

+ Tại thời điểm ngày 30/6/2022 có 99 phòng.

Như vậy, so với thời điểm 30/6/2017, số lượng tổ chức thuộc sở đã giảm 37 đơn vị (33 phòng, 04 chi cục và tương đương). Số lượng các phòng chuyên môn thuộc UBND cấp huyện giảm 02 đơn vị.

  1. b) Về đơn vị sự nghiệp công lập

– Năm 2017: Tổng số đơn vị sự nghiệp công lập là 672 đơn vị. Cụ thể theo ngành, lĩnh vực như sau:

+ Giáo dục và đào tạo: 511 đơn vị

+ Giáo dục nghề nghiệp: 10 đơn vị

+ Y tế: 37 đơn vị

+ Khoa học và công nghệ: 2 đơn vị

+ Văn hóa, thể dục, thể thao: 20 đơn vị

+ Thông tin và truyền thông: 09 đơn vị

+ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: 19 đơn vị

+ Sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác: 64 đơn vị.

– Năm 2022: Tổng số đơn vị sự nghiệp công lập là 619 đơn vị. Cụ thể theo ngành, lĩnh vực như sau:

+ Giáo dục và đào tạo: 492 đơn vị

+ Giáo dục nghề nghiệp: 10 đơn vị

+ Y tế: 26 đơn vị

+ Khoa học và công nghệ: 2 đơn vị

+ Văn hóa, thể dục, thể thao: 17 đơn vị

+ Thông tin và truyền thông: 02 đơn vị

+ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: 16 đơn vị

+ Sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác: 54 đơn vị.

* Như vậy, tính đến 30/6/2022, số lượng các đơn vị sự nghiệp công lập đã giảm 53 đơn vị so với năm 2017.

Việc triển khai sắp xếp, tổ chức lại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa đã được thực hiện theo đúng quy định hiện hành, đảm bảo tinh gọn đầu mối, góp phần nâng cao hiệu quả tổ chức, hoạt động. Đầu mối bên trong các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh được tổ chức lại theo hướng tinh gọn, đáp ứng các tiêu chí duy trì, thành lập theo quy định tại Nghị định số 107/2020/NĐ-CP của Chính phủ. Theo đó, đã giảm được 41 tổ chức thuộc sở (trong đó, chuyển 03 chi cục và tương đương thành phòng thuộc sở, chuyển Chi cục Quản lý thị trường về Trung ương quản lý theo quy định).

Công tác rà soát, triển khai sắp xếp được thực hiện đồng bộ, thống nhất trên địa bàn. Việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức được quán triệt sâu rộng đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, tạo được tâm thế chủ động, đồng thuận của công chức, viên chức, đặc biệt là những công chức, viên chức chịu ảnh hưởng trực tiếp từ việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức.

Tin liên quan