Thực hiện chưa đúng quy định về bồi dưỡng cho người làm công tác tiếp công dân

Cập nhật: 07/12/2020 09:01

Phòng GD&ĐT chưa chi tiền bồi dưỡng cho người làm công tác tiếp công dân. UBND xã Phú Lâm, Tân Hòa, Phú Bình, Hiệp Xương và thị trấn Chợ Vàm chi tiền bồi dưỡng cho công chức tiếp công dân thường xuyên theo ngày tiếp thực tế hoặc theo vụ việc là không đúng quy định…

Ông Lê Nguyên Châu, Chủ tịch UBND huyện Phú Tân phát biểu chỉ đạo hội nghị ngày 01/12 của Công an huyện. Ảnh: https://phapluatvacuocsong.vn/

Tồn tại này được chỉ ra tại kết luận trách nhiệm Chủ tịch UBND huyện Phú Tân đối với việc thực hiện pháp luật tiếp công dân, khiếu nại tố cáo và giải quyết tranh chấp đất đai của Thanh tra tỉnh An Giang.

Giải quyết và xử lý xong 19/21 đơn thuộc thẩm quyền

 Chủ tịch UBND huyện quan tâm, chỉ đạo thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và tranh chấp đất đai.

Thường xuyên chủ trì các buổi tiếp công dân để xử lý các vụ việc mới phát sinh và kịp thời chỉ đạo thực hiện các kết luận của cơ quan cấp trên.

Quan tâm tốt việc cấp kinh phí cho UBND cấp xã và một số cơ quan thuộc huyện để đảm bảo việc chi tiền bồi dưỡng tiếp công dân theo quy định.

Công tác thanh tra, kiểm tra trách nhiệm được thực hiện thường xuyên, kết quả tranh tra đã hướng dẫn nghiệp vụ cho UBND cấp xã, kiến nghị chấn chỉnh các thiếu sót trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo; báo cáo định kỳ về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo có thực hiện theo quy định.

Giải quyết và xử lý xong 19/21 đơn thuộc thẩm quyền đạt 90,47%; quá trình xử lý, giải quyết đã làm tốt công tác giải thích chính sách pháp luật, vận động thuyết phục công dân rút 11 đơn. Kết quả giải quyết hầu hết người dân đồng thuận, giúp hạn chế khiếu nại lần hai hoặc vượt cấp. Chủ động tổ chức thực hiện các kết luận của UBND tỉnh; tích cực phối hợp với ban ngành tỉnh kiểm tra, rà soát các vụ việc khiếu nại phức tạp, kéo dài; động viên, giải thích công dân chấp hành quyết định, chủ trương giải quyết của UBND tỉnh, đã chấm dứt vụ việc khiếu nại của ông Bùi Văn Tấn.

Công tác tập huấn tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo được quan tâm đã góp phần nâng cao nhận thức, sự hiểu biết của cán bộ, công chức, đảm bảo việc tham mưu giải quyết, hướng dẫn trình tự, thủ tục cho người dân.

10 đơn vị được thanh tra có phân công công chức phụ trách tiếp công dân; mở sổ tiếp dân, sổ xử lý đơn, niêm yết nội quy tiếp công dân, lịch tiếp công dân.

Việc chi tiền bồi dưỡng tiếp công dân được quan tâm thực hiện.

Văn phòng HĐND & UBND huyện, Thanh tra huyện, Phòng Tài nguyên và Môi trường (TN&MT), Phòng Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) lưu trữ tài liệu, hồ sơ liên quan đến công tác tiếp công dân, đối thoại, giải quyết khiếu nại, tố cáo thuận tiện tìm và tra cứu thông tin.

Thanh tra huyện, Phòng TN&MT và Phòng GD&ĐT có sự nổ lực, tích cực kiểm tra, xác minh, báo cáo tham mưu Chủ tịch UBND huyện xử lý, giải quyết kịp thời các đơn phát sinh trong kỳ, đạt hiệu quả cao; trách nhiệm về tinh thần phối hợp xử lý tốt.

UBND 06 xã, thị trấn thực hiện tốt hòa giải tranh chấp đất đai, hòa giải 20/20 đơn, đạt tỷ lệ 100%; thiết lập hồ sơ hòa giải đầy đủ, đánh số và liệt kê danh mục tài liệu.

Những tồn tại, hạn chế

 Trong việc chi tiền bồi dưỡng tiếp công dân, xử lý đơn thư, Văn phòng HĐND & UBND huyện chưa tham mưu Chủ tịch UBND huyện thực chi tiền bồi dưỡng cho cán bộ, công chức các phòng, ban của huyện được triệu tập tham gia phối hợp tiếp công dân theo quy định tại Khoản 2, Điều 3 và Khoản 1, Điều 4 Quyết định số 28/QĐ-UBND ngày 12/6/2017 của UBND tỉnh.

Phòng GD&ĐT chưa chi tiền bồi dưỡng cho người làm công tác tiếp công dân theo quy định tại Quyết định số 28/2017/QĐ-UBND ngày 12/6/2017 của UBND tỉnh.

UBND xã Phú Lâm, Tân Hòa, Phú Bình, Hiệp Xương và thị trấn Chợ Vàm chi tiền bồi dưỡng cho công chức tiếp công dân thường xuyên theo ngày tiếp thực tế hoặc theo vụ việc là không đúng quy định, phải chi theo ngày làm việc với mức chi 100.000đ/ngày theo quy định tại Khoản 1, Điều 3 và Khoản 1, Điều 4 Quyết định số 28/2017/QĐ-UBND của UBND tỉnh.

Đối với công tác nhận đơn và tổ chức hòa giải tranh chấp đất đai, UBND xã Phú Lâm, Phú Bình, Phú Hiệp không ra biên nhận theo quy định tại Điều 6 Quy định về trình tự, thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 09/2017/QĐ-UBND ngày 09/3/2017 của UBND tỉnh.
UBND xã Phú Bình, thị trấn Chợ Vàm không thành lập hội đồng hòa giải tranh chấp đất đai cho từng vụ việc theo quy định tại Khoản 1, Điều 88 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai.

Kiến nghị biện pháp xử lý

 Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo phòng, ban chuyên môn và UBND xã, thị trấn khắc phục hạn chế nêu tại Mục 2, Phần III. Chi tiền bồi dưỡng tiếp công dân đúng quy định tại Quyết định số 28/2017/QĐ-UBND ngày 12/6/2017 của UBND tỉnh, khắc phục việc chi chưa đúng về nguyên tắc chi theo ngày làm việc và định mức chi cho cán bộ tiếp dân thường xuyên trong kỳ thanh tra.

Thanh tra huyện phối hợp với Phòng Tài chính – Kế hoạch tổ chức tập huấn, hướng dẫn việc thực hiện Quyết định số 28/2017/QĐ-UBND ngày 12/6/2017 của UBND tỉnh cho các phòng, ban và UBND cấp xã.
Phòng chuyên môn tiếp tục theo dõi, cập nhật kết luận của UBND tỉnh đối với các vụ việc khiếu nại, kéo dài để tham mưu Chủ tịch UBND huyện tổ chức thực hiện kịp thời, báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh.

Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện tham mưu Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo thủ trưởng phòng ban, UBND cấp xã chi tiền bồi dưỡng tiếp công dân đúng Quyết định số 28/2017/QĐ-UBND ngày 12/6/2017 của UBND tỉnh, kể cả cán bộ, công chức được triệu tập tham gia tiếp công dân theo quy định tại Khoản 2, Điều 3 và Khoản 1, Điều 4 Quyết định này.

Chánh Thanh tra huyện phối hợp với Văn phòng HĐND&UBND huyện và Phòng TN&MT tham mưu Chủ tịch UBND huyện kiểm tra, rà soát các vụ việc khiếu nại phức tạp kéo dài, theo dõi, cập nhật, kết quả thực hiện, báo cáo kịp thời về UBND tỉnh.

Trưởng phòng TN&MT tham mưu Chủ tịch UBND huyện giải quyết xong 02 đơn kiến nghị, phản ánh thuộc thẩm quyền.

Trưởng phòng GD&ĐT lập dự toán và thực hiện chi bồi dưỡng công tác tiếp công dân theo quy định tại Quyết định số 28/2017/QĐ-UBND ngày 12/6/2017 của UBND tỉnh.

UBND thị trấn Chợ Vàm bố trí địa điểm tiếp công dân thuận lợi theo quy định tại Khoản 1, Điều 19 Luật Tiếp công dân.

UBND xã Phú Lâm, Tân Hòa, Phú Bình, Hiệp Xương và thị trấn Chợ Vàm chi tiền bồi dưỡng 100.000đ/ngày làm việc cho công chức tiếp công dân thường xuyên đúng Khoản 1, Điều 3 và Khoản 1, Điều 4 Quyết định số 28/2017/QĐ-UBND của UBND tỉnh.

UBND xã Phú Lâm, Phú Bình, Phú Hiệp ra biên nhận nhận đơn tranh chấp đất đai đúng Điều 6 Quy định về trình tự, thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 09/2017/QĐ-UBND ngày 09/3/2017 của UBND tỉnh.

UBND xã Phú Bình, thị trấn Chợ Vàm thành lập hội đồng hòa giải từng vụ việc tranh chấp đất đai theo Khoản 1, Điều 88 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai, không thành lập hội đồng hòa giải chung cho tất cả các đơn tranh chấp đất đai.

Theo Bảo Lan – Báo Thanh tra

Tin liên quan