10 năm tích cực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Cập nhật: 09/11/2022 08:48

Các hoạt động của Luật sư như tham gia tố tụng, thực hiện dịch vụ pháp lý, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý, đại diện ngoài tố tụng đã giúp cho xã hội phát triển hơn trên cơ sở nhà nước pháp quyền, sống và làm việc theo pháp luật. Ngoài hoạt động cung cấp dịch vụ pháp lý thì chức năng xã hội của Luật sư còn được thể hiện thông qua các hoạt động trợ giúp pháp lý. Đây là hoạt động thể hiện tinh thần phục vụ cộng đồng, sự cống hiến đối với xã hội của Luật sư và đội ngũ Luật sư.

Ngày 09 tháng 11 năm 1946 là ngày bản Hiến pháp đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa (XHCN) Việt Nam, được Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa I thông qua. Sau đó, các bản Hiến pháp năm 1959, Hiến pháp năm 1980 và Hiến pháp năm 1992 và Hiến pháp năm 2013 thì những tư tưởng lập hiến, những giá trị dân chủ, quyền con người, quyền công dân và mô hình tổ chức nhà nước của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân luôn là sợi chỉ đỏ xuyên suốt tất cả các bản Hiến pháp và toàn bộ hệ thống pháp luật của nước ta.

Chính vì vậy, ngày 09/11, ngày ban hành Hiến pháp 1946 được xác định là Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã được chính thức luật hóa trong Luật Phổ biến giáo dục pháp luật (có hiệu lực từ ngày 01/01/2013).

Điều 8 Luật Phổ biến giáo dục pháp luật 2012 quy định: “Ngày 09 tháng 11 hằng năm là Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Ngày Pháp luật được tổ chức nhằm tôn vinh Hiến pháp, pháp luật, giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật cho mọi người trong xã hội”.

Năm 2022 là năm thứ 10 cả nước thực hiện hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam. Quyết định số 1369/QĐ-BTP ngày 17/6/2022 của Bộ Tư pháp đã về việc ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng 10 năm Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam của Bộ Tư pháp.

Trong đó, tại Mục II Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng 10 năm Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định 1369/QĐ-BTP năm 2022, Bộ Tư pháp đã về xác định rõ chủ đề Ngày pháp luật năm 2022 là: Ngành Tư pháp đổi mới, sáng tạo, triển khai hiệu quả, toàn diện các lĩnh vực công tác; gắn kết chặt chẽ giữa xây dựng pháp luật với tổ chức thi hành pháp luật; hỗ trợ người dân, doanh nghiệp phục hồi và phát triển kinh tế; góp phần xây dựng xã hội dân chủ, công bằng, văn minh và thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Kế hoạch đã xác định một số khẩu hiệu tuyên truyền của ngành như sau:

– Sống và làm việc theo pháp luật là việc làm thiết thực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

– Tích cực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, góp phần nâng cao hiệu quả xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật.

– Tăng cường truyền thông chính sách pháp luật, góp phần tạo đồng thuận xã hội và đưa pháp luật vào cuộc sống.

– Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Tư pháp trách nhiệm, sáng tạo, thực hiện hiệu quả công vụ.

– Chủ động tìm hiểu, gương mẫu tuân theo Hiến pháp và pháp luật là trách nhiệm của mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Tư pháp.

– Hiểu biết và chấp hành pháp luật là bảo vệ chính mình và cộng đồng, vì một xã hội dân chủ, công bằng, văn minh.

– Hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, cán bộ, công chức, viên chức ngành Tư pháp tích cực tham gia hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật.

– Tích cực cải cách hành chính, giảm thiểu chi phí tuân theo pháp luật, góp phần giải phóng nguồn lực, đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp.

– Nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật, tăng cường khả năng tiếp cận pháp luật của người dân, doanh nghiệp.

– Ý thức chấp hành pháp luật là thước đo hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

– Nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật là góp phần thực hiện mục tiêu kiểm soát tốt dịch bệnh Covid-19 và phát triển kinh tế – xã hội.

Ngày Pháp luật Việt Nam được tổ chức nhằm tôn vinh Hiến pháp, pháp luật, giáo dục ý thức thượng tôn Hiến pháp, pháp luật cho mọi người, góp phần xây dựng lối sống và làm việc theo Hiến pháp, pháp luật, tạo lập thói quen tự giác thực hiện, ứng xử theo pháp luật và nâng cao nhận thức pháp luật của mỗi người, qua đó, xây dựng văn hóa pháp lý trong toàn xã hội.

Bên cạnh đó, Ngày Pháp luật Việt Nam còn có ý nghĩa giáo dục, xây dựng niềm tin, tình cảm, thái độ ứng xử phù hợp với pháp luật, tạo nên sự bền vững của ý thức pháp luật, tạo lập kỷ cương, phép nước góp phần nâng cao hiệu quả xây dựng pháp luật, tổ chức thi hành pháp luật, phổ biến giáo dục pháp luật, đáp ứng yêu cầu xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, một xã hội Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Luật sư là một trong những nhân tố quan trọng trong công tác xây dựng, hoàn thiện pháp luật. Việt Nam có trên 16 nghìn Luật sư cùng hàng nghìn tổ chức hành nghề Luật sư.

Khoản 15, Điều 65, Luật Luật sư năm 2006 (sửa đổi, bổ sung năm 2012) quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Liên đoàn Luật sư Việt Nam – với vai trò là tổ chức xã hội – nghề nghiệp thống nhất trên toàn quốc của các Đoàn Luật sư và các Luật sư là: “Tham gia xây dựng pháp luật, nghiên cứu khoa học pháp lý, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật”.

Trong thời gian vừa qua, Liên đoàn Luật sư Việt Nam đã tổ chức cho đội ngũ Luật sư trên cả nước tham gia đóng góp ý kiến xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật trong nhiều lĩnh vực liên quan đến quyền, nghĩa vụ cơ bản của công dân; tổ chức, hoạt động của doanh nghiệp; đặc biệt là các văn bản pháp luật liên quan đến tổ chức và hoạt động hành nghề của Luật sư.

Thông qua việc tham gia xây dựng pháp luật, đội ngũ Luật sư đã góp phần xây dựng hệ thống pháp luật Việt Nam đồng bộ, thống nhất, bám sát với thực tiễn và có tính dự báo cao.

Các hoạt động của Luật sư như tham gia tố tụng, thực hiện dịch vụ pháp lý, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý, đại diện ngoài tố tụng đã giúp cho xã hội phát triển hơn trên cơ sở nhà nước pháp quyền, sống và làm việc theo pháp luật. Ngoài hoạt động cung cấp dịch vụ pháp lý thì chức năng xã hội của Luật sư còn được thể hiện thông qua các hoạt động trợ giúp pháp lý. Đây là hoạt động thể hiện tinh thần phục vụ cộng đồng, sự cống hiến đối với xã hội của Luật sư và đội ngũ Luật sư.

Thạc sĩ, Luật sư NGUYỄN ĐỨC HÙNG

Chủ tịch HĐTV Công ty Luật TNHH A&H

theo Tạp chí LSVN

https://lsvn.vn/10-nam-tich-cuc-huong-ung-ngay-phap-luat-nuoc-cong-hoa-xa-hoi-chu-nghia-viet-nam1667921075.html

Tin liên quan