Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội họp bàn 6 nội dung quan trọng

Cập nhật: 02/05/2024 13:06

Sáng 2.5, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa XVII tiến hành Hội nghị lần thứ 17, họp bàn 6 nội dung quan trọng; trong đó, lần đầu tiên cho ý kiến về một số nội dung liên quan Đại hội Đảng bộ thành phố khóa XVIII.

Phát biểu khai mạc, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng khẳng định, Đại hội Đảng bộ thành phố khóa XVIII là một sự kiện chính trị rất quan trọng đối với toàn Đảng bộ thành phố. Để chuẩn bị cho đại hội, Thành ủy đã quyết định thành lập 3 tiểu ban để tổ chức, phục vụ đại hội.

Ngay khi được thành lập, các tiểu ban đã tích cực triển khai các nhiệm vụ được phân công, trong đó có Tiểu ban Văn kiện Đại hội XVIII Đảng bộ thành phố. Tiểu ban Văn kiện đã tiến hành họp, thông qua Quy chế làm việc, Thông báo phân công và Kế hoạch hoạt động của Tiểu ban, đồng thời thành lập Ban Biên tập, 4 Tổ Biên tập theo các lĩnh vực công tác do các đồng chí Thường trực Thành ủy làm Tổ trưởng. Hoạt động của các Tổ Biên tập, Ban Biên tập và Tiểu ban Văn kiện được tổ chức thực hiện đồng bộ, thống nhất và bảo đảm tiến độ theo kế hoạch đề ra.

Lựa chọn chủ đề và phương châm đại hội Đại hội XVIII nổi bật, tối ưu, đầy đủ  -0
Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội biểu quyết thông qua chương trình hội nghị

Theo kế hoạch của Tiểu ban Văn kiện, dự thảo Đề cương Báo cáo chính trị, chủ đề và phương châm Đại hội XVIII Đảng bộ thành phố sẽ trình xin ý kiến vào Hội nghị lần thứ 18 Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố (dự kiến tổ chức tháng 7.2024). Tuy nhiên, căn cứ yêu cầu thực tiễn và để chủ động một bước trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức đại hội, Tiểu ban Văn kiện đã quyết định chỉ đạo bộ phận tham mưu khẩn trương xây dựng, xin ý kiến, tiếp thu và hoàn thiện để có sản phẩm là Đề cương tổng quát Báo cáo chính trị, chủ đề và phương châm đại hội trình tại Hội nghị Thành ủy lần thứ 17 hôm nay (sớm hơn 2 tháng so với kế hoạch).

Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng nêu rõ, dự thảo Đề cương tổng quát Báo cáo chính trị là tiền đề, cơ sở quan trọng trong việc xây dựng Đề cương chi tiết và dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội lần thứ XVIII Đảng bộ thành phố.

Bí thư Thành ủy Hà Nội đề nghị, các đại biểu dự họp phát huy tinh thần trách nhiệm, tập trung trí tuệ, tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến về bố cục, kết cấu của đề cương; đồng thời tham gia ý kiến cụ thể vào các nội dung đã được đề ra.

Về chủ đề và phương châm Đại hội XVIII Đảng bộ thành phố, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng cho biết, để tăng cường trách nhiệm và thuận tiện trong việc thảo luận, góp ý của các đại biểu, sau khi bàn bạc kỹ, Ban Thường vụ Thành ủy đã thống nhất trình Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố 4 phương án về chủ đề và 4 phương án về phương châm đại hội.

Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh: “Chủ đề đại hội là nội dung quan trọng trong Báo cáo chính trị của đại hội Đảng. Mặc dù chủ đề không dài nhưng lại chứa đựng những tư tưởng chủ yếu được quán triệt trong toàn bộ nội dung Báo cáo chính trị và các báo cáo khác trong văn kiện đại hội, là khẩu hiệu, tuyên ngôn hành động, là những nội dung nhiệm vụ chính trị trọng tâm của Đảng bộ và Nhân dân Thủ đô trong nhiệm kỳ, là tư duy, tầm nhìn chiến lược, ngọn cờ hiệu triệu, tập hợp, đoàn kết, phát huy sức mạnh toàn Đảng bộ, toàn quân và Nhân dân Thủ đô quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của thành phố”.

Bí thư Thành ủy đề nghị, các đại biểu nghiên cứu, góp ý và thể hiện rõ quan điểm đối với các phương án do Ban Thường vụ Thành ủy trình để lựa chọn ra được một phương án về chủ đề và phương châm đại hội nổi bật, tối ưu, đầy đủ nhất, đáp ứng được các yêu cầu: Bám sát các căn cứ chính trị, căn cứ pháp lý, chỉ đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh, của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng liên quan trực tiếp đến Thủ đô Hà Nội; bảo đảm có tính kế thừa, tính hiệu triệu trong hệ thống chính trị và toàn thể Nhân dân, cộng đồng, doanh nghiệp; ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện; thuận lợi trong tuyên truyền, phổ biến, quán triệt tới từng cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Theo Bí thư Thành ủy, những nội dung trình Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố lần này là những nội dung có ý nghĩa hết sức quan trọng, quyết định đến công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy và công tác chuẩn bị cho việc xây dựng Văn kiện trình Đại hội đại biểu lần thứ XVIII Đảng bộ thành phố.

Theo chương trình đã được hội nghị thông qua, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố họp bàn về 6 nội dung sau: (1) Dự thảo Đề cương tổng quát Báo cáo chính trị và chủ đề, phương châm Đại hội lần thứ XVIII Đảng bộ thành phố; (2) Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TƯ ngày 26.5.2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; (3) Sơ kết 5 năm thực hiện Quy định số 11-QĐi/TƯ ngày 18.2.2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân; (4) Đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 31.5.2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố về tập trung xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025 và những năm tiếp theo; (5) Dự thảo Chương trình hành động của Thành ủy thực hiện Nghị quyết số 44-NQ/TƯ ngày 24.11.2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”; (6) Công tác cán bộ.

theo Văn Anh – Báo Đại biểu nhân dân

Tin liên quan