Chống tình trạng “hoàng hôn nhiệm kỳ”, vận động phiếu bầu trước mỗi kỳ Đại hội

Cập nhật: 31/12/2019 10:32

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc Chính phủ với các địa phương, sáng 30-12.

Về phương hướng nhiệm vụ năm 2020, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, có nhiều sự kiện trọng đại, nhiều ngày kỷ niệm, kết thúc nhiệm kỳ khoá XII và chuẩn bị tiến hành Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Cho nên tinh thần chung phải chủ động, tích cực hơn, năng động, sáng tạo hơn và đạt được kết quả tổng thể năm 2020 phải cao hơn năm 2019.

 

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị tập trung ưu tiên triển khai 5 nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó về kinh tế, tiếp tục củng cố, tăng cường nền tảng kinh tế vĩ mô, tiếp tục kiểm soát, nâng cao năng lực nội tại và tính tự chủ của nền kinh tế; tập trung cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng nhanh và bền vững, tạo chuyển biến mạnh hơn trong thực hiện các đột phá chiến lược…

Đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công; kiện toàn bộ máy tổ chức và cán bộ, nâng cao tổ chức bộ máy. Xử lý có kết quả cụ thể, rõ rệt hơn các công trình, dự án lớn chậm tiến độ, thua lỗ kéo dài và các ngân hàng thương mại yếu kém khác.

Về văn hoá, xã hội, cần quan tâm hơn nữa và có chính sách thiết thực đối với phát triển văn hoá, xã hội, xây dựng con người hài hoà với phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân; chăm lo đời sống người có công, xây dựng nông thôn mới. Tích cực triển khai các Nghị quyết Trung ương về cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội, giáo dục, y tế, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, quản lý tốt thiết bị, vật tư, thuốc chữa bệnh, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm; ngăn chặn tình trạng xâm hại trẻ em, tệ nạn xã hội, phát triển thể dục thể thao cho mọi người và thể thao thành tích cao…

Tiếp tục củng cố, tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh giữ vững ổn định chính trị, nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại, hội nhập quốc tế, thực hiện nghiêm chính sách của đảng và nhà nước về mục tiêu quốc phòng an ninh, đối ngoại, bảo đảm lợi ích quốc gia, dân tộc, giữ vững môi trường hoà bình, ổn định để phát triển, nâng cao vị thế của đất nước. Chủ động phòng ngừa, đấu tranh, làm thất bại mọi âm mưu chống phá của các thế lực thù địch, phản động, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

 

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự hội nghị.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị gắn chặt nhiệm vụ quốc phòng an ninh với phát triển kinh tế xã hội; nắm chắc, đánh giá, dự báo đúng tình hình nhất là về Biển Đông để chủ động, kịp thời ứng phó, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của đất nước. Thực hiện đồng bộ các giải pháp bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tích cực đấu tranh phòng chống các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, thực hiện các giải pháp bảo đảm an ninh mạng, an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ; tổ chức tốt các hoạt động đối ngoại cấp cao, chủ động, tích cực làm sâu sắc hơn quan hệ với các đối tác, đẩy mạnh đối ngoại đa phương.

Về xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đề nghị toàn hệ thống chính trị cần tiếp tục thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI, XII) về tăng cường xây dựng và chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”, gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh. Triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Làm tốt hơn nữa công tác cán bộ để lựa chọn, bố trí những cán bộ thật sự có đức, có tài, liêm chính, thật sự vì nước vì dân; kiên quyết đấu tranh loại bỏ những người tham nhũng, hư hỏng, chống mọi biểu hiện chạy chức, chạy quyền, cục bộ, ưu ái, tuyển dụng người nhà, người thân không đủ tiêu chuẩn. Có cơ chế khuyến khích, bảo vệ những người dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Chấn chỉnh, đấu tranh loại bỏ tư tưởng bàn lùi, lo ngại rằng việc đấu tranh phòng chống tham nhũng sẽ cản trở sự phát triển, làm nhụt chí, cầm chừng, phòng thủ, che chắn, giữ an toàn trong một bộ phận công chức nào đó, nhất là trong cán bộ quản lý các cấp.

 

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chỉ đạo 5 nhiệm vụ trọng tâm năm 2020.

“Nhiều người vin vào đây, làm chùn bước, không đấu tranh chống tiêu cực là sai. Tôi đã nhiều lần nói rồi, nay xin nhắc lại, những ai có tư tưởng đấy thì đứng sang một bên cho người khác làm. Rõ ràng vừa qua chúng ta làm, kinh tế phát triển đi lên chứ có tụt xuống đâu, nhụt ý chí gì đâu. Ai nhụt ý chí chẳng qua là viện cớ thôi, hoặc là để làm giảm nhẹ mức chúng ta đấu tranh chống tiêu cực” – Tổng bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh.

Tuy nhiên Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng cho rằng, nói như vậy không có nghĩa là đấu tranh chống tiêu cực một cách cực đoan, không tính đến nhân tình thế thái. Đây là một bài toán rất biện chứng mà cần phải tính toán kỹ.

Về đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước lưu ý công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội phải thực hiện phương châm kế thừa, ổn định, đổi mới và phát triển. Kiên quyết chống lãng phí, tiêu cực, tránh các biểu hiện xấu thường thấy trước mỗi kỳ Đại hội như “hoàng hôn nhiệm kỳ”, “thôi sắp hết rồi, làm thế thôi”, giữ mình cho trọn vẹn; nể nang, thoả hiệp, né tránh va chạm, vận động, tranh thủ phiếu bầu, kích động chia rẽ nội bộ…

Về công tác nhân sự, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị phải đảm bảo nguyên tắc Đảng thống nhất, lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ; cấp uỷ nhiệm kỳ 2020-2025 phải đặc biệt coi trọng chất lượng, có số lượng và cơ cấu hợp lý, tiêu biểu về trí tuệ, phẩm chất, uy tín, thực sự trong sạch, có đức có tài, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu cao, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo trong tình hình mới.

“Không để lọt vào cấp uỷ những người không đủ tiêu chuẩn, có biểu hiện tiêu cực tham nhũng, lãng phí, cục bộ, lợi ích nhóm, chạy chức chạy quyền, chạy phiếu bầu”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ. Đồng thời phải tích cực bảo vệ nền tảng tư  tưởng, cương lĩnh chính trị, đường lối của Đảng, đồng thời phải tỉnh táo, cảnh giác, chủ động phòng ngừa và kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả với mọi âm mưu thủ đoạn, hành động chống phá của các thế lực thù địch…

theo Quỳnh Vinh – cand.com.vn

Tin liên quan