Chương trình xây dựng nông thôn mới đóng góp tích cực vào phát triển của Bắc Giang

Cập nhật: 13/04/2024 09:19

Năm 2023, với quyết tâm, triển khai đồng bộ hiệu quả các cơ chế chính sách, cùng sự cố gắng nỗ lực, sáng tạo của các địa phương, chung sức của cả hệ thống chính trị, sự đồng hành ủng hộ của toàn xã hội, Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) xây dựng nông thôn mới năm 2023 tỉnh Bắc Giang đã đạt được kết quả toàn diện, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế xã hội, cụ thể:

Thứ nhất, xây dựng nông thôn mới được cấp ủy đảng, chính quyền và cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở nỗ lực triển khai sâu rộng, tích cực trong việc tổ chức phong trào thi đua “Bắc Giang chung sức xây dựng nông thôn mới” và cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với các phong trào thi đua của các cấp, ngành, qua đó làm cho phong trào thi đua trở thành phong trào hành động cách mạng thiết thực trong Nhân dân.

Thứ hai, Chương trình nông thôn mới tiếp tục đạt được nhiều kết quả, hầu hết các mục tiêu đều đạt và vượt kế hoạch, đứng tốp đầu khu vực Miền núi phía Bắc; trong năm toàn tỉnh đã có thêm 35 xã nông thôn mới, nâng cao, kiểu mẫu, vượt 12,9% kế hoạch, có thêm 119 thôn nông thôn mới kiểu mẫu, vượt 27,9% kế hoạch.

Thứ ba, công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới được triển khai sâu rộng, người dân đã nhận thức rõ hơn về mục đích, ý nghĩa của Chương trình và vai trò chủ thể của mình, từ đó tự nguyện đóng góp đất đai, tài sản, ngày công để thực hiện các công trình cộng đồng…

Thứ tư, hạ tầng kinh tế – xã hội được xây dựng, nâng cấp cơ bản được hoàn thiện, diện mạo nông thôn ngày càng đổi mới; sản xuất nông nghiệp chuyển dịch mạnh mẽ sang sản xuất hàng hóa theo hướng tập trung, phát huy lợi thế của mỗi địa phương; Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” được triển khai tích cực; đời sống văn hóa, tinh thần của người dân được nâng lên, thu nhập người dân tăng cao, tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh; tỷ lệ người dân hài lòng với kết quả xây dựng nông thôn mới, nâng cao, kiểu mẫu tại các xã đạt chuẩn đều đạt trên 90%, khẳng định nông thôn mới thực chất; văn hóa, xã hội, y tế, giáo dục, tiếp cận pháp luật có chuyển biến tích cực; hệ thống chính trị ở cơ sở không ngừng được củng cố và phát huy; an ninh, trật tự, an toàn ở nông thôn được giữ vững, niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng ngày càng được củng cố.

Tuy nhiên, việc huy động nguồn lực để thực hiện Chương trình còn gặp nhiều khó khăn, chủ yếu vẫn là nguồn vốn trực tiếp từ Chương trình; kinh phí đối ứng của nhân dân chủ yếu vẫn là hiến đất và ngày công lao động; việc giải ngân, thanh toán quyết toán nguồn vốn ngân sách hỗ trợ còn chậm vì tiến độ thực hiện một số dự án còn chậm; văn bản của Trung ương chỉnh sửa, thay đổi nhiều trong khi cán bộ xây dựng nông thôn mới cấp xã còn kiêm nhiệm nhiều nhiệm vụ chuyên môn nên chất lượng tham mưu đôi lúc còn lúng túng; hệ thống văn bản pháp lý, văn bản hướng dẫn thực hiện Chương trình ở cấp trung ương chậm được ban hành, nên cũng ảnh hưởng đến tiến độ trình cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án phân bổ kế hoạch, giao vốn ngân sách trung ương…

Năm 2024, Bắc Giang tập trung chỉ đạo phấn đấu hoàn thành mục tiêu nông thôn mới của năm 2024 như sau:

Một là, tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí đối với các huyện đã đạt chuẩn nông thôn mới và thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

Hai là, huyện Tân Yên phấn đấu cơ bản hoàn thành các tiêu chí huyện nông thôn mới nâng cao theo Bộ tiêu chí giai đoạn 2021-2025, để sớm hoàn thiện hồ sơ đạt chuẩn huyện nông thôn mới nâng cao năm 2025.

Ba là, đối với cấp xã, phấn đấu có thêm 05 xã đạt chuẩn nông thôn mới, có 11 xã đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao, có 05 xã đạt chuẩn xã nông thôn mới kiểu mẫu.

Bốn là, các huyện, xã đã đạt chuẩn tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí theo Bộ tiêu chí nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 và xây dựng kế hoạch thực hiện trong thời gian tiếp theo.

Năm là, đối với các địa phương có sáp nhập đơn vị hành chính, thực hiện rà soát theo Công văn số 267/BNN-VPĐP ngày 09/01/2024 của Văn phòng Điều phối Trung ương về việc triển khai Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 đối với các đơn vị hành chính cấp huyện, xã hình thành sau sắp xếp. Đối với cấp thôn phấn đấu có 12 thôn thuộc các xã đặc biệt khó khăn đạt thôn nông thôn mới, thêm 72 thôn đạt thôn nông thôn mới kiểu mẫu.

Tin liên quan