Đảng ta là một đảng cách mạng, khoa học và chân chính

Cập nhật: 10/06/2024 08:28

Công cuộc đấu tranh phòng, chống tiêu cực, tham nhũng do Đảng ta khởi xướng, lãnh đạo đang ở trong những thời khắc vô cùng quyết liệt để giữ gìn sự trong sạch, vững mạnh của Đảng và hệ thống chính trị; khẳng định quyết tâm của Đảng và Nhà nước ta kiên quyết, kiên trì “chống giặc nội xâm”, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai và không chịu sức ép của bất kỳ cá nhân nào” như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tuyên bố trước toàn Đảng và quốc dân, được nhân dân tin tưởng, ủng hộ.

Tin liên quan