ĐỀ TÀI KHOA HỌC

Mã đề tài0
Tên đề tàiDanh mục đề tài khoa học Nhà nước năm 2009
Chủ nhiệm tóm tắtLê Tiến Hào
Nội dung

Trong năm 2009, Thanh tra Chính phủ tổ chức triển khai nghiên cứu 01 đề tài cấp Nhà nước. Cụ thể như sau:

1. Đề tài: “Khiếu nại, tố cáo hành chính – cơ sở lý luận, thực trạng và giải pháp.” do TS. Lê Tiến Hào/Phó Tổng thanh tra, TTCP làm chủ nhiệm đề tài.

Phân loại Đề tài cấp nhà nước
Đơn vị quản lýThư viện
Lĩnh vực Thanh tra
Xếp loạiXuất sắc
Năm nghiên cứu2009