ĐỀ TÀI KHOA HỌC

Mã đề tài
Tên đề tàiDanh mục đề tài khoa học cấp cơ sở năm 2017
Chủ nhiệm tóm tắtNguyen van a
Nội dung

Trong năm 2017, Thanh tra Chính phủ tổ chức triển khai nghiên cứu 08 đề tài cấp cơ sở. Cụ thể như sau:

1. Hoạt động thanh tra tài chính doanh nghiệp của Thanh tra Chính phủ trong thời gian qua do ThS. Tăng Thị Thiệm, Phó trưởng phòng, Vụ Kế hoạch, Tài chính và Tổng hợp, Thanh tra Chính phủ làm chủ nhiệm.
2. Phân định thẩm quyền trong hoạt động thanh tra do Ths. Lê Văn Đức, Viện Khoa học Thanh tra, Thanh tra Chính phủ làm chủ nhiệm.
3. Bảo vệ, khen thưởng người tố cáo hành vi tham nhũng do ThS. Phạm Thị Thu Hiền, Phó Viện trưởng Viện Khoa học Thanh tra, Thanh tra Chính phủ làm chủ nhiệm.
4. Thực thi các nguyên tắc APEC về kê khai tài sản của cán bộ, công chức tại Việt Nam do ThS. Nguyễn Sỹ Giao, Phó Trưởng phòng, Viện Khoa học Thanh tra, Thanh tra Chính phủ làm chủ nhiệm.
5. Tiếp nhận và xử lý thông tin phản ánh về tham nhũng do Nguyễn Thị Thu Nga, Viện Khoa học Thanh tra, Thanh tra Chính phủ làm chủ nhiêm.
6. Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong thi hành quyết định giải quyết khiếu nại hành chính có hiệu lực pháp luật do ThS. Tạ Thu Thủy, Viện Khoa học Thanh tra, Thanh tra Chính phủ làm chủ nhiệm.
7. Xử lý hành vi vi phạm pháp luật của người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại – Thực trạng và giải pháp do Nguyễn Đăng Hạnh, Viện Khoa học Thanh tra, Thanh tra Chính phủ làm chủ nhiệm.
8. Cải cách hành chính của Thanh tra Chính phủ – Thực trạng và giải pháp do ThS. Phạm Thị Phượng, Phó Trưởng phòng, Vụ Pháp chế, Thanh tra Chính phủ làm chủ nhiệm.

Phân loại Đề tài cấp cơ sở
Đơn vị quản lýThư viện
Lĩnh vực Thanh tra
Xếp loạiXuất sắc
Năm nghiên cứu2017