Đề xuất cán bộ tín nhiệm thấp phải xin từ chức trong 10 ngày

Cập nhật: 11/05/2023 09:01

Dự thảo Nghị quyết mới về việc lấy phiếu tín nhiệm quy định người được lấy phiếu tín nhiệm có quá nửa đến dưới 2/3 phiếu đánh giá “tín nhiệm thấp” thì xin từ chức, trong thời gian không quá 10 ngày.

Ảnh minh họa.

Ban Công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã có tờ trình về việc ban hành Nghị quyết mới của Quốc hội thay thế Nghị quyết 85/2014/QH13 về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm tại Quốc hội, HĐND. Đây là nội dung sẽ được Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến tại Phiên họp ngày 11/5.

Theo đó, dự thảo Nghị quyết mới được xây dựng để kịp thời thể chế hóa chủ trương về lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đã được xác định trong các văn kiện của Đảng và pháp luật, cũng như khắc phục những hạn chế, vướng mắc trong thực tiễn thi hành Nghị quyết 85/2014/QH13 được ban hành từ năm 2014.

Điểm mới đáng chú ý của tờ trình lần này là quy định hệ quả đối với người được lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm và thời hạn, thời điểm thực hiện.

Theo tờ trình, Nghị quyết 85/2014/QH13 chỉ quy định về hệ quả đối với người được lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm. Cụ thể, Nghị quyết 85/2014/QH13 quy định người được lấy phiếu tín nhiệm có quá nửa tổng số đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND đánh giá “tín nhiệm thấp”, có thể xin từ chức.

Người được lấy phiếu tín nhiệm có từ 2/3 tổng số đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND trở lên đánh giá “tín nhiệm thấp”, thì Ủy ban thường vụ Quốc hội trình Quốc hội, Thường trực HĐND trình HĐND bỏ phiếu tín nhiệm.

Theo Ban Công tác đại biểu, quy định này dẫn đến việc tùy nghi, không đồng bộ, thống nhất trong cả nước. Do đó, cơ quan này đã bổ sung quy định về thời hạn và thời điểm thực hiện khi có hệ quả với người được lấy phiếu, bỏ phiếu tín nhiệm.

Nghị quyết của Quốc hội về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm lần này quy định, người được lấy phiếu tín nhiệm có quá nửa đến dưới 2/3 tổng số đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND đánh giá “tín nhiệm thấp” thì xin từ chức.

Việc xin từ chức được thực hiện trong thời gian không quá 10 ngày kể từ ngày công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm. Trường hợp không từ chức, Quốc hội, HĐND xem xét, quyết định việc bỏ phiếu tín nhiệm tại kỳ họp đó hoặc kỳ họp gần nhất, nhưng không quá 30 ngày kể từ ngày công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm.

Với người được lấy phiếu tín nhiệm có từ 2/3 tổng số đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND trở lên đánh giá “tín nhiệm thấp”, cơ quan có thẩm quyền trình Quốc hội, HĐND tiến hành miễn nhiệm tại kỳ họp đó hoặc kỳ họp gần nhất, nhưng không quá 30 ngày kể từ ngày công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm.

Việc lấy phiếu tín nhiệm đối với chủ tịch UBND quận, thị xã, phường ở nơi không có HĐND thì kể từ thời điểm có đề nghị của HĐND quận, thị xã, chủ tịch UBND cùng cấp xem xét, quyết định trong thời gian tối đa không quá 30 ngày.

Cùng với đó, dự thảo Nghị quyết cũng nêu quy định về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với các địa phương tổ chức mô hình chính quyền đô thị gồm Hà Nội, Đà Nẵng, TP. Hồ Chí Minh.

Dự thảo Nghị quyết cũng sửa đổi, bổ sung các trường hợp không lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ khi có thông báo nghỉ công tác chờ nghỉ hưu, thông báo nghỉ hưu hoặc được bầu, phê chuẩn trong năm lấy phiếu tín nhiệm để bảo đảm đồng bộ, thống nhất với Quy định số 96-QĐ/TW.

Bổ sung nguyên tắc và căn cứ lấy phiếu tín nhiệm để phù hợp với Quy định số 96-QĐ/TW.

Bổ sung quy định công khai kết quả lấy phiếu tín nhiệm trên các phương tiện thông tin đại chúng.

theo MINH TRẦN – Tạp chí luật sư VN

https://lsvn.vn/de-xuat-can-bo-tin-nhiem-thap-phai-xin-tu-chuc-trong-10-ngay-1683759615.html

Tin liên quan