Gắn kết chặt chẽ giữa xây dựng với tổ chức thi hành pháp luật

Cập nhật: 06/09/2023 08:44

Dự kiến, hôm nay, 6/9, lần đầu tiên, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức Hội nghị toàn quốc lần thứ nhất triển khai luật, nghị quyết của Quốc hội khóa XV theo đúng chủ trương “gắn kết chặt chẽ giữa xây dựng pháp luật với tổ chức thi hành pháp luật”.

Hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện Kết luận số 19-KL/TW của Bộ Chính trị (tháng 11/2021) về Định hướng Chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV.

Trước thềm Hội nghị, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) vừa có Báo cáo số 606/BC-UBTVQH15 đánh giá tình hình triển khai luật, nghị quyết của QH được thông qua từ đầu nhiệm kỳ khóa XV đến hết Kỳ họp thứ 4 và công tác triển khai các luật, nghị quyết, chương trình xây dựng luật, pháp lệnh được QH thông qua tại Kỳ họp thứ 5.

Kiên quyết khắc phục tình trạng nợ đọng văn bản hướng dẫn

Thực hiện chủ trương “gắn kết chặt chẽ giữa xây dựng pháp luật với tổ chức thi hành pháp luật (THPL)”, QH, UBTVQH, Chính phủ, TANDTC, VKSNDTC, Kiểm toán Nhà nước, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam và các Bộ, ngành, địa phương, theo chức năng, nhiệm vụ được giao đã quyết liệt, chủ động, kịp thời triển khai đưa các luật, nghị quyết của QH vào cuộc sống. Tuy nhiên, vẫn còn tồn tại một số bất cập, hạn chế.

Vì vậy, nhằm nâng cao hiệu quả triển khai luật, nghị quyết của QH trong thời gian tới, UBTVQH đề nghị tiếp tục quán triệt sâu sắc chủ trương, đường lối của Đảng được đề ra tại Văn kiện Đại hội XIII, các nghị quyết, kết luận của Trung ương, nhất là Nghị quyết số 27-NQ/TW của Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới và Kết luận số 19-KL/TW của Bộ Chính trị về định hướng Chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ QH khóa XV. Siết chặt kỷ luật, kỷ cương, đề cao trách nhiệm của tổ chức, cá nhân, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu trong tổ chức THPL, kiên quyết chống tiêu cực, “lợi ích nhóm”, “lợi ích cục bộ” trong công tác xây dựng và THPL. Tăng cường giám sát, kiểm tra, thanh tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật trái pháp luật, phát hiện và xử lý nghiêm minh, kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật.

Đề nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tiếp tục phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm tổ chức thi hành Hiến pháp, luật, nghị quyết của QH. Chính phủ có giải pháp kiên quyết khắc phục tình trạng nợ đọng, chậm ban hành văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành luật, nghị quyết; trước mắt cần tập trung chỉ đạo công tác soạn thảo, khẩn trương ban hành 11 văn bản quy định chi tiết thi hành 7 luật, nghị quyết đã có hiệu lực pháp luật thuộc trách nhiệm của Chính phủ, các bộ còn nợ đọng và 39 văn bản quy định chi tiết thi hành Luật Thi đua, khen thưởng và Luật Khám bệnh, chữa bệnh sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2024.

Giao Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của QH tăng cường hoạt động giải trình đối với công tác thi hành luật, nghị quyết, các vấn đề bức xúc được dư luận, cử tri quan tâm, các vấn đề có nhiều kiến nghị của người dân, doanh nghiệp, làm rõ trách nhiệm đối với các tồn tại, hạn chế trong công tác tổ chức thực hiện pháp luật và giải pháp khắc phục. Đề nghị các đoàn đại biểu QH, các đại biểu QH tiếp tục quan tâm đẩy mạnh công tác giám sát THPL, bao gồm giám sát việc triển khai luật, nghị quyết của QH tại địa phương, làm rõ các bất cập, hạn chế, các quy định không còn phù hợp để kiến nghị sửa đổi, bổ sung, đề xuất các giải pháp tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác tổ chức THPL.

Không làm phát sinh quy trình, thủ tục trái quy định

Đối với các luật, nghị quyết được QH thông qua tại Kỳ họp thứ 5, UBTVQH đề nghị Thủ tướng Chính phủ khẩn trương ban hành theo thẩm quyền hoặc chỉ đạo các Bộ, cơ quan có liên quan ban hành kế hoạch triển khai thi hành các luật, nghị quyết. Khẩn trương xây dựng, ban hành 2 nghị định quy định chi tiết thi hành Nghị quyết thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP Hồ Chí Minh, hoàn thành chậm nhất trong tháng 9/2023. Quá trình triển khai thi hành luật, nghị quyết cần lưu ý các vấn đề đang có nhiều vướng mắc, bất cập để hướng dẫn, có giải pháp xử lý hiệu quả, đáp ứng yêu cầu của thực tiễn và đúng quy định của luật.

Tập trung quán triệt, tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ công chức thuộc các đơn vị chuyên môn thuộc bộ, sở, ngành địa phương được giao tổ chức thi hành luật, nghị quyết, nhất là đối với các luật chuyên ngành có nhiều nội dung mới, phức tạp như Luật Đấu thầu, Luật Giá, Luật Giao dịch điện tử… Đề nghị Chính phủ, các Bộ, ngành, địa phương thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả tổ chức thi hành luật, nghị quyết; kiểm soát chặt chẽ việc ban hành thông tư quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành luật, không làm phát sinh quy trình, thủ tục, “giấy phép con” trái quy định…

Theo Báo cáo 606, từ đầu nhiệm kỳ QH khóa XV đến hết Kỳ họp thứ 5, QH, UBTVQH đã ban hành 1.010 văn bản, bao gồm 23 luật và 101 nghị quyết của QH, 4 pháp lệnh và 882 nghị quyết của UBTVQH, kịp thời thể chế hóa chủ trương, đường lối của Đảng, điều chỉnh toàn diện mọi mặt đời sống kinh tế – xã hội, giám sát tối cao và quyết định nhiều vấn đề quan trọng của đất nước.

Tin liên quan