Khắc phục tình trạng hành chính hóa trong nghiên cứu khoa học

Cập nhật: 15/08/2023 09:17

Đây là yêu cầu đặt ra của Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa tại Hội nghị đánh giá kết quả hoạt động giữa nhiệm kỳ và công bố Quyết định thành phần Hội đồng nhiệm kỳ 2021 – 2026, do Hội đồng Khoa học các cơ quan đảng Trung ương tổ chức hôm qua (14/8).

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. (Ảnh Tạp chí tuyên giáo).
Chú trọng đưa kết quả nghiên cứu khoa học vào ứng dụng thực tế

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đạt được của Hội đồng Khoa học các cơ quan đảng Trung ương (Hội đồng) nhiệm kỳ 2016 – 2021; đồng thời đề nghị Hội đồng cần nhận thức sâu sắc vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của hoạt động khoa học và nghiên cứu khoa học phục vụ công tác tham mưu chiến lược của các cơ quan đảng ở Trung ương. Hoạt động khoa học của Hội đồng phải ở tầm chủ trương, đường lối, đúc kết từ thực tiễn để bổ sung và phát triển lý luận. Vì vậy, cần tập trung đầu tư nguồn lực để nghiên cứu những chủ đề lớn, thật sự có tầm chiến lược trong trung hạn và dài hạn, có tính chất liên ngành.

Trong đó cần đặc biệt quan tâm đến những đề tài, đề án tổng kết 50 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước; tổng kết 40 năm thực hiện công cuộc đổi mới; về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; về nhận thức và giải quyết 10 mối quan hệ lớn mà Đại hội XIII đã xác định, nhất là mối quan hệ giữa ổn định, đổi mới và phát triển; về hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình, chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kỳ mới; các giải pháp nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà Đại hội XIII của Đảng đã đề ra.

Cùng với đó, Hội đồng cần gương mẫu, đi đầu trong đổi mới công tác quản lý hoạt động khoa học, khắc phục tình trạng hành chính hóa trong nghiên cứu khoa học. Đánh giá kết quả nghiên cứu của đề tài, dự án bảo đảm đúng thực chất. Chú trọng đưa kết quả nghiên cứu khoa học vào ứng dụng thực tế. Lấy giá trị ứng dụng là tiêu chí cơ bản để đánh giá chất lượng công trình nghiên cứu khoa học. Hội đồng cần tăng cường phối hợp hoạt động khoa học với các cơ quan, tổ chức nghiên cứu khoa học, đào tạo lớn trong cả nước, vừa nhằm thu hút lực lượng chuyên gia, nhà khoa học có chất lượng, vừa kết hợp nghiên cứu có tính chất cơ bản, hàn lâm với nghiên cứu ứng dụng, có tính chất tổng kết từ thực tiễn.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cũng đề nghị các cơ quan đảng Trung ương, nhất là các đồng chí đứng đầu cần hình thành cơ chế đặt hàng nghiên cứu khoa học; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, giám sát chất lượng các đề tài, đề án nghiên cứu khoa học, coi trọng chỉ đạo việc ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học để nâng cao chất lượng công tác tham mưu, tư vấn chiến lược.

Giải quyết những “điểm nghẽn”, vấn đề mới do thực tiễn đặt ra

Khắc phục tình trạng hành chính hóa trong nghiên cứu khoa học ảnh 1
Công bố Quyết định thành phần Hội đồng khoa học các cơ quan đảng Trung ương nhiệm kỳ 2021-2026. (Ảnh- Tạp chí Tuyên giáo).

Báo cáo tại Hội nghị cho biết, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Hội đồng đã định hướng, quản lý, hướng dẫn thực hiện 168 nhiệm vụ khoa học. Trong đó, 18 nhiệm vụ ứng dụng vào việc góp phần tổng kết 40 năm đổi mới và xây dựng các dự thảo văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng; 34 nhiệm vụ ứng dụng vào việc xây dựng các đề án trình Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định; 81 nhiệm vụ ứng dụng vào việc triển khai Nghị quyết Đại hội XIII và các nghị quyết Trung ương trên các lĩnh vực… Nhận thức của lãnh đạo các ban, cơ quan đảng Trung ương đối với hoạt động khoa học thể hiện tầm nhìn sâu rộng, coi hoạt động khoa học là nhiệm vụ chính trị quan trọng của cơ quan, đơn vị.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương – Chủ tịch Hội đồng khẳng định, trong thời gian tới, Hội đồng sẽ phát huy tốt vai trò đầu mối kết nối, phối hợp hoạt động khoa học, tập hợp lực lượng tham gia nghiên cứu khoa học trong khối các ban, cơ quan đảng Trung ương nhằm góp phần đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng công tác tham mưu, tư vấn đối với Đảng, qua đó để nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng. Coi trọng thực hiện các nhiệm vụ khoa học có tính chất liên ban, ngành nhằm giải quyết những “điểm nghẽn”, “nút thắt”, vấn đề mới do thực tiễn đặt ra, gắn với tổng kết 40 năm tiến hành công cuộc đổi mới, 50 năm thống nhất đất nước đi lên chủ nghĩa xã hội…

Tại Hội nghị, Ban Tuyên giáo Trung ương đã công bố Quyết định thành phần Hội đồng khoa học các cơ quan đảng Trung ương nhiệm kỳ 2021 – 2026, gồm 26 người. Ông Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương là Chủ tịch Hội đồng; 5 Phó Chủ tịch Hội đồng và 20 Ủy viên Hội đồng.

Tin liên quan