Trong năm 2017, Thanh tra Chính phủ tổ chức triển khai nghiên cứu 08 đề tài cấp cơ sở. Cụ thể như sau: 1. Hoạt động thanh tra tài chính doanh nghiệp của Thanh tra Chính phủ trong thời gian qua do ThS. Tăng Thị Thiệm, Phó trưởng phòng, Vụ Kế hoạch,...
Trong năm 2002, Thanh tra Nhà nước tổ chức triển khai nghiên cứu 01 đề tài cấp Nhà nước. Cụ thể như sau: 1. Đề tài: “Hoàn thiện cơ chế thanh tra, kiểm tra, giám sát nhằm nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước.” do Trần Đức Lượng/Vụ trưởng Vụ...
Trong năm 2007, Thanh tra Chính phủ tổ chức triển khai nghiên cứu 01 đề tài cấp Nhà nước. Cụ thể như sau: 1. Đề tài: “Luận cứ khoa học cho việc xây dựng chiến lược phòng ngừa và nâng cao hiệu quả đấu tranh chống tham nhũng ở Việt...
Trong năm 2009, Thanh tra Chính phủ tổ chức triển khai nghiên cứu 01 đề tài cấp Nhà nước. Cụ thể như sau: 1. Đề tài: “Khiếu nại, tố cáo hành chính – cơ sở lý luận, thực trạng và giải pháp.” do TS. Lê Tiến Hào/Phó Tổng thanh tra, TTCP...
Trong năm 2018, Thanh tra Chính phủ tổ chức triển khai nghiên cứu 05 đề tài cấp cơ sở. Cụ thể như sau: 1. Đối thoại trong giải quyết khiếu nại hành chính do ThS. Trần Tuấn Mẫn, Nghiên cứu viên, Viện Khoa học Thanh tra, Thanh tra Chính phủ làm chủ...