Phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh trong công tác cán bộ thời kỳ đổi mới

Cập nhật: 23/05/2024 08:36

  Bên cạnh những ưu điểm là cơ bản, công tác cán bộ của chúng ta thời gian qua vẫn còn nhiều bất cập; một bộ phận cán bộ phai nhạt lý tưởng, giảm sút ý chí, làm việc hời hợt, ngại khó, ngại khổ, đặc biệt là tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của không ít cán bộ đảng viên…

Các đại biểu chụp ảnh tại Hội thảo. (Ảnh: Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh)

Đây là vấn đề đặt ra tại Hội thảo khoa học với chủ đề: “Cơ sở lý luận, thực tiễn của việc nghiên cứu, vận dụng, phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ thời kỳ đổi mới”, do Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức ngày 22/5.

Phát biểu đề dẫn Hội thảo, PGS.TS Dương Trung Ý, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh nhấn mạnh ý nghĩa và tầm quan trọng của việc nghiên cứu, vận dụng và phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ hiện nay.

Ông Dương Trung Ý nêu rõ, tình hình thế giới, khu vực và những yêu cầu đặt ra trong công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế của nước ta hiện nay tác động mạnh mẽ, toàn diện, sâu sắc đến công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ, đòi hỏi toàn Đảng, các cấp ủy tổ chức đảng phải chú trọng một cách đúng mức đến việc nghiên cứu, vận dụng một cách sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh nói chung và các chỉ dẫn của Hồ Chí Minh về công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ nói riêng trong từng nhiệm vụ, nội dung của công tác cán bộ ở từng cấp, từng ngành, từng lĩnh vực.

Các ý kiến tham luận tại Hội thảo khẳng định, sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đánh giá rất cao vai trò của cán bộ, đội ngũ cán bộ và công tác cán bộ đối với sự nghiệp cách mạng. Người khẳng định, “cán bộ là cái gốc của mọi công việc”, “công việc thành công hoặc thất bại đều do cán bộ tốt hay kém”… Quán triệt sâu sắc những chỉ dẫn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối công tác cán bộ của Đảng, những năm qua, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và cấp ủy các cấp đã thường xuyên quan tâm, chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ.

Đội ngũ cán bộ các cấp có bước phát triển, trưởng thành, lớn mạnh về nhiều mặt, bảo đảm số lượng, cơ cấu khá hợp lý. Tuy nhiên, bên cạnh những ưu điểm là cơ bản, công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp còn những bất cập. Vẫn còn tình trạng cán bộ nể nang, né tránh, ngại va chạm. Một bộ phận cán bộ phai nhạt lý tưởng, giảm sút ý chí, làm việc hời hợt, ngại khó, ngại khổ…

Trên cơ sở các phân tích lý luận và thực tiễn về công tác cán bộ, Hội thảo đã đi sâu làm rõ các nội dung, nhiệm vụ, phương pháp, nguyên tắc nghiên cứu, vận dụng, phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ thời kỳ đổi mới.

Tin liên quan