Phê duyệt thuyết minh đề tài khoa học cấp Bộ

Cập nhật: 29/07/2020 14:00

Ngày 11/1, Thanh tra Chính phủ tổ chức phê duyệt thuyết minh 02 đề tài khoa học cấp Bộ “Hình thức thanh tra- Những vấn đề lý luận và thực tiễn” do ThS. Ngô Mạnh Hùng, Phó Cục trưởng Cục Chống tham nhũng, Thanh tra Chính phủ làm chủ nhiệm và đề tài “Tổ chức các cơ quan thanh tra nhà nước theo hướng tập trung – Cơ sở lý luận và giải pháp” do ThS. Hoàng Hưng, Phó Vụ trưởng, Vụ Tổ chức Cán bộ, Thanh tra Chính phủ làm chủ nhiệm. TS. Trần Đức Lượng, Nguyên Phó Tổng Thanh tra Chính phủ làm chủ tịch hội đồng, chủ trì.

Theo thuyết minh của Ban chủ nhiệm, đề tài “Hình thức thanh tra- Những vấn đề lý luận và thực tiễn” sẽ được nghiên cứu với ba nội dung. Trong đó, Nội dung 1: Cơ sở lý luận về hình thức thanh tra; Nội dung 2: Thực trạng việc thực hiện các hình thức thanh tra; Nội dung 3: Phương hướng và giải pháp hoàn thiện pháp luật, kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả việc thực hiện các hình thức thanh tra.

Trên cơ sở các ý kiến góp ý, nhận xét, Hội đồng chấm điểm nhất trí thông qua với 85 điểm. Đề tài đủ điều kiện tiếp tục triển khai nghiên cứu.

Đối với đề tài “Tổ chức các cơ quan thanh tra nhà nước theo hướng tập trung – Cơ sở lý luận và giải pháp”, Ban Chủ nhiệm đề tài đề xuất nghiên cứu theo 3 nội dung. Trong đó, Nội dung 1: Những vấn đề lý luận về tổ chức các cơ quan thanh tra nhà nước theo hướng tập trung; Nội dung 2: Thực trạng tổ chức các cơ quan thanh tra nhà nước hiện nay; Nội dung 3: Định hướng và giải pháp tổ chức các cơ quan thanh tra nhà nước theo hướng tập trung.

Trên cơ sở các ý kiến góp ý, nhận xét, Hội đồng chấm điểm nhất trí thông qua với 83 điểm. Đề tài đủ điều kiện tiếp tục triển khai nghiên cứu.

Trước đó, ngày 10/1, Thanh tra Chính phủ tổ chức phê duyệt thuyết minh 02 đề tài khoa học cấp cơ sở “Bảo vệ, khen thưởng người tố cáo, phát hiện hành vi tham nhũng” do ThS. Phạm Thị Thu Hiền – Phó Viện trưởng Viện KHTT làm chủ nhiệm và đề tài “Hoàn thiện pháp luật Việt Nam về công khai, minh bạch theo yêu cầu của Hiệp định đối tác Xuyên Thái Bình Dương” do ThS. Nguyễn Sĩ Giao, Phó Trưởng phòng Quản lý Khoa học, Viện Khoa học Thanh tra làm chủ nhiệm. TS. Nguyễn Tuấn Khanh, Phó Viện trưởng Viện KHTT, Chủ tịch hội đồng phê duyệt, chủ trì cuộc họp.

Sau khi nghe các ý kiến góp ý, hội đồng tư vấn Ban chủ nhiệm đề tài “Hoàn thiện pháp luật Việt Nam về công khai, minh bạch theo yêu cầu của Hiệp định đối tác Xuyên Thái Bình Dương” đổi tên đề tài thành “Thực thi các nguyên tắc APEC về kê khai tài sản của cán bộ, công chức tại Việt Nam”. Đồng thời, Hội đồng đề nghị Ban chủ nhiệm 02 đề tài tiếp thu các ý kiến góp ý và thống nhất phê duyệt thuyết minh để triển khai nghiên cứu trong năm 2017./.

                                                Thanh Loan cổng thông tin điện tử Thanh tra chính phủ

http://www.thanhtra.gov.vn/ct/news/Lists/NghiemThuDeTaiKhoaHoc/View_Detail.aspx?ItemID=48

Tin liên quan