Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực

Cập nhật: 01/11/2023 09:40

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Trưởng Đoàn kiểm tra số 886 của Bộ Chính trị phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: PV). (PLVN) – Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị mới làm…

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Trưởng Đoàn kiểm tra số 886 của Bộ Chính trị phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: PV).
(PLVN) – Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị mới làm việc với Đảng ủy Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam về kết quả kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác cán bộ của Viện Hàn lâm theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết số 26-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ…

Ngày 31/10, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Trưởng Đoàn kiểm tra số 886 của Bộ Chính trị Nguyễn Xuân Thắng đã chủ trì làm việc với Đảng ủy Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (Viện Hàn lâm) về kết quả kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác cán bộ của Viện Hàn lâm theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

Đoàn kiểm tra đánh giá, Đảng ủy Viện Hàn lâm đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo việc phổ biến, quán triệt, tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết số 26-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; kịp thời, chủ động nghiên cứu, xây dựng, triển khai nhiều chương trình, kế hoạch, giải pháp, quy định, quy chế đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cán bộ.

Trong 5 năm qua, Viện Hàn lâm không có trường hợp bị kỷ luật, không có cán bộ sai phạm bị kỷ luật về công tác cán bộ. Trong quá trình kiểm tra, Đoàn kiểm tra cũng chỉ ra một số tồn tại, hạn chế của một số cấp ủy thuộc Đảng ủy Viện Hàn lâm trong thực hiện triển khai Nghị quyết số 26-NQ/TW; đồng thời nêu ra một số đề xuất, kiến nghị Bộ Chính trị, Ban Bí thư; xem xét một số nội dung như chính sách tinh giản biên chế, cơ chế tự chủ đối với các cơ quan nghiên cứu khoa học…

Phát biểu kết luận, ông Nguyễn Xuân Thắng yêu cầu, thời gian tới, Đảng ủy Viện Hàn lâm cần xây dựng kế hoạch khắc phục những tồn tại, hạn chế đã được Đoàn kiểm tra chỉ ra; thực hiện tốt hơn các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy chế nội bộ về công tác cán bộ. Ngoài ra, Đảng ủy Viện Hàn lâm cần chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW, trong đó, đặc biệt chỉ rõ ưu điểm, hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân, từ đó đề xuất, triển khai giải pháp tốt hơn…

Tin liên quan