Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính: Ngành Nội vụ cần tập trung xây dựng thể chế để khơi thông cho sự phát triển

Cập nhật: 12/01/2022 16:31

Ngành Nội vụ và Bộ Nội vụ tiếp tục đóng góp tích cực vào xây dựng, hoàn thiện thể chế để tháo gỡ rào cản, khơi thông cho sự phát triển, xuất phát từ thực tiễn, lấy lợi ích của quốc gia, dân tộc lên hàng đầu, trong đó tập trung cho xây dựng thể chế quản lý nhà nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Sáng 12/1, tại Hà Nội, Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự và phát biểu ý kiến.

Hội nghị đánh giá: Năm 2021, Bộ, ngành Nội vụ luôn bám sát định hướng, quan điểm, sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ để chủ động tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và các Nghị quyết của Chính phủ đối với các nhiệm vụ được giao bảo đảm tiến độ, chất lượng.

Trong đó, tập trung chỉ đạo quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm, ưu tiên nguồn lực để rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung hoàn thiện thể chế, chính sách thuộc lĩnh vực Nội vụ bảo đảm đồng bộ, thống nhất, liên thông với các quy định của Đảng; tham mưu Hội đồng bầu cử Quốc gia và Chính phủ, phối hợp cấp ủy và chính quyền địa phương tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Tiếp tục thực hiện hiệu quả việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, sắp xếp tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc bộ, ngành, địa phương; hoàn thành vượt chỉ tiêu giảm biên chế công chức và số viên chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước theo Nghị quyết 18, 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Nghị quyết 39-NQ/TW, Kết luận 71-KL/TW của Bộ Chính trị; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền trong cơ quan hành chính nhà nước; chủ động rà soát, cắt giảm chứng chỉ ngoại ngữ, tin học và các chứng chỉ bồi dưỡng khác đối với công chức, viên chức được dư luận đồng tình ủng hộ và đánh giá cao.

Bên cạnh đó, công tác cải cách hành chính được triển khai quyết liệt từ Trung ương đến địa phương, qua đó tạo chuyển biến tích cực, đáp ứng tiến trình xây dựng Chính phủ điện tử, Chính phủ số.

Ngành Nội vụ cần tập trung xây dựng thể chế để khơi thông cho sự phát triển -0
 Hội nghị họp dưới hình thức trực tuyến với các tỉnh, thành phố. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Đáng chú ý, đây là lần đầu tiên cả nước hoàn thành vượt mục tiêu tinh giản biên chế (10%) mà Bộ Chính trị đề ra tại Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 7/4/2015. Cụ thể, đến hết năm 2021, biên chế công chức giảm 10,01%; biên chế sự nghiệp giảm 11,67%; cán bộ, công chức cấp xã giảm 8,94%; số người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố giảm 49,25% so với năm 2015.

Năm 2021, kết quả thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy hành chính đối với cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh và tương đương có 1.173 sở, giảm 7 tổ chức; tổ chức bên trong cơ quan chuyên môn cấp sở có 8.122, giảm 1.648 tổ chức (giảm 1.440 phòng thuộc sở, giảm 208 chi cục thuộc sở); cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện có 8.490 phòng, giảm 451 phòng; tính đến hết năm 2021, số lượng đơn vị sự nghiệp công lập giảm được 12,35% so với năm 2015.

Xuất phát từ nhu cầu giáo viên đặc biệt là cấp mầm non và tiểu học do tăng dân số cơ học, Bộ Nội vụ đã chủ động, phối hợp Bộ Giáo dục và Đào tạo kịp thời đề xuất với Thủ tướng Chính phủ để báo cáo Ban Chỉ đạo Trung ương về quản lý biên chế xem xét, bổ sung 27.850 biên chế giáo viên cho các địa phương để bảo đảm nguyên tắc có học sinh phải có giáo viên đứng lớp theo yêu cầu của Quốc hội.

Phát biểu ý kiến chỉ đạo hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ: Năm 2021 đất nước ta thực hiện nhiệm vụ trong bối cảnh đất nước gặp rất nhiều khó khăn, thách thức, nhất là diễn biến phức tạp của đợt dịch Covid-19 thứ 4 đã tác động, ảnh hưởng rất nghiêm trọng đến hầu hết mọi mặt của đời sống xã hội. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự giám sát, đồng hành của Quốc hội, sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt, linh hoạt, sáng tạo của Chính phủ và sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, cùng tinh thần đoàn kết, chung sức đồng lòng của nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, đất nước ta đã vượt qua khó khăn, đạt được nhiều kết quả rất đáng trân trọng trên nhiều lĩnh vực. Trong thành công đó có đóng góp quan trọng của ngành Nội vụ.

Đánh giá cao và biểu dương, ghi nhận những nỗ lực, cố gắng, trách nhiệm của tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động toàn ngành Nội vụ đã đạt được trong năm qua, Thủ tướng nhấn mạnh: Trong năm 2021, công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành ngành Nội vụ và Bộ Nội vụ tiếp tục có nhiều đổi mới, sáng tạo, bám sát thực tiễn; tham mưu giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xây dựng hoàn thiện thể chế, trong đó sửa đổi, bổ sung, ban hành, trình cấp có thẩm quyền ban hành nhiều văn bản quy phạm pháp luật; tham mưu cho Hội đồng Bầu cử Quốc gia, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; tích cực tham mưu sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy và biên chế công chức, viên chức; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền; quản lý và sử dụng công chức, viên chức có nhiều chuyển biến tích cực; công tác cải cách hành chính, quản lý nhà nước về thi đua-khen thưởng, tín ngưỡng, tôn giáo… có nhiều đổi mới, hiệu quả hơn.

Bên cạnh đó, còn một số hạn chế mà ngành Nội vụ cần cố gắng cải thiện như công tác xây dựng thể chế còn chậm so với thực tiễn; việc sắp xếp bộ máy bên trong các bộ, ngành chưa đạt mục tiêu đề ra; một số công chức, viên chức chưa ngang tầm nhiệm vụ; công tác quản lý nhà nước chưa đúng tầm, còn sa đà vào xử lý vụ việc.

Về nhiệm vụ trong năm 2022 và thời gian tới, người đứng đầu Chính phủ cho rằng, chức năng, nhiệm vụ của Bộ Nội vụ, ngành Nội vụ rất quan trọng và nhạy cảm, nhất là về công tác cán bộ, liên quan con người. Do đó, ngành Nội vụ cần xây dựng tiêu chuẩn, tiêu chí, quy trình, cách làm để thực hiện các nhiệm vụ, phát huy tối đa dân chủ, trí tuệ tập thể. Trước mắt, ngành Nội vụ căn cứ chức năng, nhiệm vụ tiếp tục tham gia vào kiểm soát dịch Covid-19; phục hồi, phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm an sinh xã hội.

Bên cạnh đó, ngành Nội vụ và Bộ Nội vụ tiếp tục đóng góp tích cực vào xây dựng, hoàn thiện thể chế để tháo gỡ rào cản, khơi thông cho sự phát triển, xuất phát từ thực tiễn, lấy lợi ích của quốc gia, dân tộc lên hàng đầu, trong đó tập trung cho xây dựng thể chế quản lý nhà nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng yêu cầu ngành Nội vụ và các ngành, các địa phương tiếp tục hoàn thiện cơ chế quản lý công chức, viên chức, dựa trên tiêu chuẩn, vị trí việc làm; có chính sách tuyển dụng, thu hút nhân tài; xây dựng bộ máy bên trong của các bộ, ngành thực sự tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; tiếp tục cải cách hành chính, làm sao cho người dân, doanh nghiệp không phải phiền hà và huy động được sức mạnh trong dân vào phát triển. Đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng trên tất cả các mặt chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Đặc biệt là, thực hiện nghiêm các nguyên tắc lãnh đạo của Đảng trong công tác tổ chức, cán bộ, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ.

Tăng cường xây dựng, chính đốn Đảng, ngăn chặn suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến,” “tự chuyển hóa”; kiên quyết đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

 

theo VĨNH KHANG; Ảnh: TRẦN HẢI – Báo Nhân dân điện tử

Tin liên quan