Từ 16/3/2023: Bãi bỏ tiêu chuẩn chứng chỉ ngoại ngữ, tin học đối với cán bộ thi hành án Quân đội

Cập nhật: 31/01/2023 10:42

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng vừa ban hành Thông tư 10/2023/TT-BQP sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 19/2018/TT-BQP ngày 09/02/2018 quy định về chức danh cán bộ Ngành Thi hành án Quân đội.

Ảnh minh họa (nguồn internet)

Về tiêu chuẩn chấp hành viên (CHV), trước đây tại Điều 9, Thông tư số 19/2018/TT-BQP có yêu cầu CHV sơ cấp bắt buộc phải có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 2; CHV trung cấp phải có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 3; CHV cao cấp phải có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 4 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam.

Nay, tại Thông tư 10/2023/TT-BQP Bộ Quốc phòng đã bãi bỏ những tiêu chuẩn này. Theo đó, cả 3 cấp của CHV cần phải có đủ tiêu chuẩn theo quy định tại khoản 5 Điều 18 Luật Thi hành án dân sự và Điều 4 Thông tư này. Trong đó, đối với CHV sơ cấp và trung cấp cần phải có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước và nghiệp vụ thi hành án dân sự theo nội dung, chương trình của Bộ Tư pháp. Còn CHV cao cấp yêu cầu cần phải có bằng tốt nghiệp cao cấp lý luận chính trị hoặc cao cấp lý luận chính trị – hành chính hoặc cử nhân chính trị hoặc có giấy xác nhận trình độ lý luận tương đương cao cấp lý luận chính trị theo quy định; Có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước và nghiệp vụ thi hành án dân sự cao cấp theo nội dung, chương trình của Bộ Tư pháp.

Thông tư 10/2023/TT-BQP cũng sửa đổi, bổ sung quy định về bổ nhiệm thông qua thi tuyển đối với CHV. Theo đó, căn cứ nhu cầu, tổ chức biên chế và quy định tại khoản 5 Điều 18 Luật Thi hành án dân sự; Cục Thi hành án Bộ Quốc phòng cử sĩ quan tại ngũ có đủ tiêu chuẩn tham gia kỳ thi tuyển CHV sơ cấp; cử CHV sơ cấp tham gia kỳ thi tuyển, thi nâng ngạch CHV trung cấp; cử CHV trung cấp tham gia kỳ thi tuyển, thi nâng ngạch CHV cao cấp do Bộ Tư pháp tổ chức.

Căn cứ kết quả trúng tuyển kỳ thi tuyển CHV sơ cấp; kỳ thi tuyển, thi nâng ngạch CHV trung cấp và CHV cao cấp do Bộ Tư pháp tổ chức; Phòng Thi hành án cấp quân khu thực hiện quy trình đề nghị bổ nhiệm vào các ngạch CHV theo Quy chế công tác cán bộ trong Quân đội nhân dân Việt Nam và quy định của Bộ Tư pháp.

Tương tự, Thông tư 10/2023/TT-BQP cũng sửa đổi, bổ sung về tiêu chuẩn của Thẩm tra viên (TTV), TTV chính, TTV cao cấp. Cụ thể, đối với TTV phải là sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp tại ngũ có đủ tiêu chuẩn theo quy định tại Điều 4 Thông tư này; Có trình độ cử nhân luật trở lên; Có thời gian làm công tác pháp luật từ đủ 03 năm (36 tháng) trở lên; Có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước và nghiệp vụ thi hành án dân sự theo nội dung, chương trình của Bộ Tư pháp.

Đối với TTV chính, phải có tiêu chuẩn là sĩ quan tại ngũ có đủ tiêu chuẩn theo quy định tại Điều 4 Thông tư này; Có thời gian giữ ngạch TTV hoặc tương đương từ đủ 09 năm trở lên, trong đó thời gian giữ ngạch TTV tối thiểu 01 năm (đủ 12 tháng) tính đến ngày đề nghị bổ nhiệm; Có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước và nghiệp vụ thi hành án dân sự chính theo nội dung, chương trình của Bộ Tư pháp.

Với TTV cao cấp tiêu chuẩn gồm có: Sĩ quan tại ngũ có đủ tiêu chuẩn theo quy định tại Điều 4 Thông tư này; Có thời gian giữ ngạch TTV chính hoặc tương đương từ đủ 06 năm trở lên (đủ 72 tháng), trong đó thời gian giữ ngạch TTV chính tối thiểu 01 năm (đủ 12 tháng) tính đến ngày đề nghị bổ nhiệm; Có bằng tốt nghiệp cao cấp lý luận chính trị hoặc cao cấp lý luận chính trị – hành chính hoặc cử nhân chính trị hoặc có giấy xác nhận trình độ lý luận tương đương cao cấp lý luận chính trị theo quy định; Có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước và nghiệp vụ thi hành án dân sự cao cấp theo nội dung, chương trình của Bộ Tư pháp.

Trường hợp cán bộ từ Viện kiểm sát, Tòa án, Điều tra, Pháp chế, Thanh tra, Cảnh sát biển, Bộ đội Biên phòng, Bảo vệ an ninh Quân đội, Phòng Thi hành án cấp quân khu chuyển công tác về Cục Thi hành án Bộ Quốc phòng để bổ nhiệm làm Cục trưởng, Phó Cục trưởng Cục Thi hành án; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng thuộc Cục Thi hành án thì được xem xét đề nghị bổ nhiệm giữ ngạch TTV tương đương ngạch đang giữ theo quy định của pháp luật.

Về tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm, Thông tư 10/2023/TT-BQP yêu cầu: phải là sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp tại ngũ có đủ tiêu chuẩn theo quy định tại Điều 4 Thông tư này; Có trình độ cử nhân luật trở lên; Có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước và nghiệp vụ thi hành án dân sự theo nội dung, chương trình của Bộ Tư pháp.

Cần phải nhắc lại, Điều 4, Thông tư số 19/2018/TT-BQP quy định tiêu chuẩn chung của cán bộ Ngành Thi hành án Quân đội là: Tuyệt đối trung thành với lợi ích của Đảng, của quốc gia – dân tộc và Nhân dân; kiên định chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Mục tiêu lý tưởng về độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; Mẫu mực về phẩm chất đạo đức; cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; không tham nhũng, cơ hội, vụ lợi; lịch sự, văn hóa trong giao tiếp và phục vụ Nhân dân; Thường xuyên có ý thức học tập, rèn luyện nâng cao phẩm chất, trình độ, năng lực chuyên môn nghiệp vụ; Có độ tuổi theo quy định của Luật sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam, Luật quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng; đủ các tiêu chí về đào tạo theo quy định của pháp luật; đủ sức khỏe để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Thông tư 10/2023/TT-BQP có hiệu lực thi hành kể từ ngày 16/3/2023.

Tin liên quan