TUYÊN QUANG NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG THỰC HIỆN NHIỆM VỤ QUÂN SỰ, QUỐC PHÒNG

Cập nhật: 20/05/2024 08:45

Thực hiện tốt công tác quân sự, quốc phòng là yếu tố quan trọng để xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, giữ vững sự ổn định, an ninh chính trị, tạo môi trường thuận lợi thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội ở địa phương, góp phần xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững mạnh, xây dựng các tiềm lực trong khu vực phòng thủ tỉnh ngày càng vững chắc.

Tuyên Quang là tỉnh có vị trí chiến lược quan trọng trong công tác quốc phòng, an ninh và trong thế trận phòng thủ của Quân khu 2 và của cả nước. Là địa bàn có đông đồng bào các dân tộc thiểu số, với 22 dân tộc; trình độ dân trí không đồng đều, phong tục tập quán còn lạc hậu, nên các thế lực thù địch triệt để lợi dụng nhằm thực hiện âm mưu chống phá, gây nhiều khó khăn trong công tác quản lý của các địa phương, cơ sở. Phát huy truyền thống của quê hương cách mạng “Thủ đô khu giải phóng – Thủ đô kháng chiến”. Trong những năm qua Đảng bộ, Nhân dân các dân tộc và LLVT tỉnh Tuyên Quang luôn nêu cao quyết tâm chính trị, phát huy lợi thế, khắc phục khó khăn, triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp vì vậy đã đạt được những thành tựu quan trọng, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Năm 2023, kinh tế – xã hội của tỉnh tiếp tục phát triển, quốc phòng – an ninh được giữ vững; công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị luôn được quan tâm củng cố và đạt được những kết quả quan trọng; đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh ngày càng được cải thiện và nâng cao. Một trong những yếu tố quan trọng để giữ vững ổn định an ninh chính trị trên địa bàn, đó là: Đảng uỷ, Bộ CHQS tỉnh đã tham mưu kịp thời cho cấp uỷ, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo và tăng cường giáo dục nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang và Nhân dân đối với nhiệm vụ quân sư, quốc phòng. Tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 28 ngày 25/10/2013 của Ban Chấp hành Trung ương 8 (khoá XI) nay là Nghị quyết số 44 ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”; Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 22/9/2008 của Bộ Chính trị về tiếp tục xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới; các Nghị định của Chính phủ về khu vực phòng thủ; đồng thời, tổ chức quán triệt đầy đủ Luật Quốc phòng, Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh, Luật Nghĩa vụ quân sự… nhằm tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động trong triển khai, tổ chức thực hiện công tác quân sự, quốc phòng ở địa phương.

Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh công tác giáo dục quốc phòng và an ninh, trọng tâm là bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho đội ngũ cán bộ chủ chốt các cấp, các ngành, nhất là số cán bộ mới được bổ nhiệm, tích cực đổi mới phương pháp giáo dục, phổ biến kiến thức quốc phòng và an ninh cho toàn dân, nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân về quan điểm, đường lối quân sự, quốc phòng của Đảng; âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch; về xác định đối tác, đối tượng trong thời kỳ hội nhập hiện nay; đồng thời, giáo dục truyền thống quê hương Tuyên Quang anh hùng gắn với những sự kiện lịch sử, văn hóa của vùng đất cách mạng, căn cứ địa kháng chiến. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, lực lượng vũ trang và Nhân dân về nhiệm vụ củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về quốc phòng; đầu tư, nâng cấp các hạng mục công trình trong khu vực phòng thủ; đầu tư xây dựng chính quy cơ quan quân sự các cấp và chăm lo xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện. Tập trung rà soát quy hoạch khu vực phòng thủ then chốt, căn cứ chiến đấu, căn cứ hậu phương, bảo đảm phù hợp với đặc điểm, nhiệm vụ quốc phòng – an ninh và quy hoạch phát triển kinh tế – xã hội; tiếp tục khảo sát, xác định hướng sử dụng, quản lý chặt chẽ các hang động tự nhiên phục vụ cho nhu cầu quốc phòng. Chăm lo xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, bảo đảm sự đồng bộ giữa lực lượng thường trực với lực lượng dự bị động viên và dân quân tự vệ. Trong đó, coi trọng công tác quản lý, giáo dục, định hướng tư tưởng, xây dựng đội ngũ cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, đoàn kết, khắc phục khó khăn, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao; chủ động phòng ngừa và kiên quyết đấu tranh làm thất bại âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch.

Tích cực đổi mới nội dung, phương pháp huấn luyện nhằm nâng cao trình độ, năng lực tham mưu của cơ quan quân sự các cấp, nhất là cấp huyện, cấp xã đủ sức làm tham mưu cho cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng ở địa phương, cơ sở. Chỉ đạo các huyện, thành phố thực hiện tốt công tác phúc tra, đăng ký, quản lý quân nhân dự bị, phương tiện nền kinh tế quốc dân và sắp xếp, biên chế vào các đơn vị dự bị động viên của tỉnh, của các huyện, thành phố và của Quân khu theo đúng Luật, đáp ứng yêu cầu mở rộng lực lượng khi có tình huống. Triển khai thực hiện Đề án xây dựng, củng cố lực lượng, huấn luyện, hoạt động và bảo đảm chế độ chính sách cho lực lượng DQTV tỉnh Tuyên Quang đến năm 2025; tập trung làm tốt phát triển đảng viên trong lực lượng dân quân tự vệ; năm 2023, tỷ lệ đảng viên đạt 35,1% góp phần phát huy vai trò nòng cốt trong giữ gìn an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội ở địa phương, cơ sở. Đặc biệt, năm 2023 Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh tổ chức thành công Cuộc diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2023, đây là cuộc diễn tập KVPT có quy mô lớn nhất từ trước đến nay cả về nội dung, phương pháp, thời gian và phạm vi tổ chức, với sự tham gia của hơn một nghìn cán bộ, chiến sĩ LLVT và cán bộ, công chức, viên chức các cấp, các ngành, địa phương; huy động nhiều loại trang, thiết bị, khí tài, phương tiện mới, hiện đại và ứng dụng nhiều giải pháp công nghệ thông tin, chuyển đổi số tiên tiến, Kết thúc cuộc diễn tập được ban chỉ đạo Quân khu đánh giá đạt xuất sắc.

Tỉnh đã tập trung quy hoạch phát triển kinh tế xã hội gắn với quy hoạch thế trận quân sự trong khu vực phòng thủ; chăm lo xây dựng các tiềm lực trong khu vực phòng thủ vững chắc, góp phần làm thất bại âm mưu, thủ đoạn “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch. Hoạt động công tác đảng, công tác chính trị trong năm 2023 luôn bám sát nhiệm vụ chính trị của lực lượng vũ trang tỉnh. Tập trung thực hiện nghiêm túc Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”; Nghị quyết số 847 ngày 28/12/2021 của Quân ủy Trung ương về Phát huy “Phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ”, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới. Gắn thực hiện phong trào thi đua Quyết thắng với thực hiện tốt Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới và việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đã tổ chức giáo dục chính trị cho các đối tượng theo đúng kế hoạch, qua kiểm tra có 100% đạt yêu cầu, trong đó có 98,07% khá, giỏi. Trong năm, Bộ CHQS tỉnh đã phối hợp với các cơ quan chức năng của tỉnh triển khai thực hiện hiệu quả Đề án “Phát huy vai trò của lực lượng Quân đội nhân dân tham gia công tác phổ biến giáo dục pháp luật, vận động Nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở giai đoạn 2021 – 2027” (Đề án 1371), tập trung tuyên truyền thực hiện nhiệm vụ công tác quân sự, quốc phòng địa phương, nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh; tuyên truyền vận động Nhân dân thực hiện các đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, bài trừ mê tín dị đoan, xây dựng đời sống văn hóa. Đồng thời, tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện tốt Nghị quyết số 25 ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XI) về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới” và Phong trào Thi đua “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”; thực hiện hiệu quả Đề án số 02 ngày 23/05/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội. Lực lượng vũ trang tỉnh đã tham gia trên 8.700 ngày công giúp đỡ Nhân dân, ổn định đời sống, phát triển sản xuất, xóa nghèo bền vững, tu sửa các công trình phúc lợi xã hội, phòng chống thiên tai, dịch bệnh và trong xây dựng nông thôn mới.

Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã lãnh đạo các đơn vị đổi mới phương thức bảo đảm hậu cần, thực hiện hiệu quả đột phá về “Nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, chiến sỹ’’. Duy trì thực hiện có hiệu quả phong trào “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy’’. Đã lựa chọn Ban CHQS thành phố Tuyên Quang tham gia Hội thi “Xây dựng đơn vị nuôi quân giỏi, quản lý quân nhu tốt” cấp Quân khu và đạt giải Nhì. Bảo đảm cung cấp đủ quân trang cho lực lượng thường trực, trang bị quân trang cho lực lượng dự bị động viên và dân quân, tự vệ. Phong trào tăng gia, chăn nuôi được duy trì, thực hiện thành nền nếp, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho bộ đội. Công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang tỉnh luôn được chú trọng. Phối hợp thực hiện có hiệu quả chương trình Quân đội chung tay vì sức khỏe cộng đồng và được cấp ủy, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trên địa bàn đánh giá cao. Đặc biệt đã đảm bảo tốt công tác hậu cần cho nhiệm vụ Diễn tập KVPT tỉnh năm 2023. Đối với công tác kỹ thuật, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã lãnh đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt Cuộc vận động “Quản lý, khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông” bảo đảm kịp thời vũ khí, trang bị kỹ thuật phục vụ cho nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện, diễn tập của lực lượng vũ trang tỉnh, không để xảy ra tình trạng vũ khí, đạn bị mất mát, hư hỏng, xuống cấp hoặc cháy nổ. Thực hiện nghiêm túc các chế độ kiểm tra, bảo quản, bảo dưỡng, sữa chữa ô tô đúng quy trình và có chất lượng tốt. Các loại phương tiện tham gia cơ động thực hiện nhiệm vụ của lực lượng vũ trang tỉnh luôn đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Trong thực hiện công tác quốc phòng, quân sự địa phương năm 2023, qua các đoàn kiểm tra của Bộ Quốc phòng, Bộ tư lệnh Quân khu 2 đều đánh giá, tỉnh Tuyên Quang đã quán triệt, triển khai thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, các quy định, hướng dẫn của Bộ Quốc phòng về công tác quốc phòng, quân sự địa phương.

Tin liên quan

Ban Quản lý Di sản Văn hóa Mỹ Sơn - Cập nhật: 12/07/2024 07:00
CÔNG CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 5: TRÁCH NHIỆM VÀ UY TÍN LUÔN ĐẶT LÊN HÀNG ĐẦU TRONG PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP - Cập nhật: 11/07/2024 14:08
Công ty CP Tập đoàn Xây dựng 168 Việt Nam - Cập nhật: 11/07/2024 08:20
Chà bông cá biển thiên nhiên Lê Nga: Món ăn bổ dưỡng cho gia đình Việt - Cập nhật: 11/07/2024 08:08
Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam - Cập nhật: 11/07/2024 07:59
Smart A: Chìa khóa vàng cho chăm sóc sức khỏe chủ động - Cập nhật: 11/07/2024 07:34
- Cập nhật: 11/07/2024 07:23
- Cập nhật: 10/07/2024 07:53
Trung tâm Y tế (TTYT) huyện An Phú, tỉnh An Giang - Cập nhật: 10/07/2024 07:23
- Cập nhật: 09/07/2024 14:30