VĂN PHÒNG ĐIỀU PHỐI NÔNG THÔN MỚI TỈNH HÀ GIANG: THỰC HIỆN TỐT CÔNG TÁC ĐẤU THẦU XI MĂNG GÓP PHẦN PHÁT HUY HIỆU QUẢ VỐN NGÂN SÁCH TRONG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI

Cập nhật: 15/05/2024 08:15

Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh Hà Giang là tố chức trực thuộc ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang, thực hiện chức năng giúp Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Hà Giang (gọi tắt là Ban Chỉ đạo tỉnh) và Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý, tổ chức thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

  Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh có nhiệm vụ:  Xây dựng kế hoạch, tổ chức kiểm tra, giám sát đánh giá việc thực hiện Chương trình; theo dõi, tổng họp, báo cáo, giám sát, đánh giá tình hình thực hiện Chương trình trên địa bàn tỉnh; Nghiên cứu, đề xuất cơ chế, chính sách và cơ chế phối họp hoạt động liên ngành để thực hiện có hiệu quả Chương trình trên địa bàn tỉnh; Tham mưu, giúp Ban Chỉ đạo tỉnh trong việc đôn đốc tiến độ triển khai nhiệm vụ của các thành viên Ban Chỉ đạo và tiến độ thực hiện Chương tình trên địa bàn tỉnh để báo cáo Trưỏng Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Hà Giang; tổ chức công tác thông tin, truyền thông về xây dựng nông thôn mới;…

Văn phòng điều phối NTM tỉnh được UBND tỉnh giao tổ chức đấu thầu mua xi măng để hỗ trợ cho các xã (thuộc các huyện Bắc Quang, Quang Bình, Vị Xuyên) thực hiện bê tông hóa đường giao thông nông thôn; Đơn vị đã tập trung triển khai thực hiện đảm bảo thiết thực, kịp thời, tiết kiệm và hiệu quả theo đúng trình tự quy định của Luật Đấu thầu.

Với cơ chế tỉnh chỉ hỗ trợ xi măng, chiếm 30% tổng giá trị công trình, các phần còn lại như: vật liệu, nhân công, máy thi công,…. nhân dân tự đóng góp hoặc xã hội hóa chiếm 70%, song nhân  dân đồng tình hưởng ứng. Hiện nay các xã đang triển khai tiếp nhận nguồn xi măng hỗ trợ của tỉnh và tổ chức làm đường bê tông nông thôn, dự kiến đến hết tháng 11năm 2024 hoàn thành trên 250km đường giao thông nôn thôn các loại. Kết quả làm đường giao thông đã góp phần hoàn thành tiêu chí giao thông của các xã thực hiện chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh; đồng thời giúp cho nhân dân các vùng sâu vùng xa đi lại thuận tiện quanh năm.

                                                                                  T/H Văn Tuấn

Tin liên quan