ĐỀ TÀI KHOA HỌC

Mã đề tài
Tên đề tàiDanh mục đề tài khoa học Nhà nước năm 2002
Chủ nhiệm tóm tắtTrần Đức Lượng
Nội dung

Trong năm 2002, Thanh tra Nhà nước tổ chức triển khai nghiên cứu 01 đề tài cấp Nhà nước. Cụ thể như sau:
1. Đề tài: “Hoàn thiện cơ chế thanh tra, kiểm tra, giám sát nhằm nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước.” do Trần Đức Lượng/Vụ trưởng Vụ Thanh tra kinh tế II, TTNN làm chủ nhiêm.

Phân loại Đề tài cấp nhà nước
Đơn vị quản lýThư viện
Lĩnh vực Thanh tra
Xếp loạiXuất sắc
Năm nghiên cứu2002