Công tác huấn luyện, đào tạo phải đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa

Cập nhật: 13/09/2022 15:10

Phát biểu khai giảng năm học 2022- 2023 tại Học viện Quốc phòng, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đánh giá cao Học viện luôn bám sát tình hình thực tiễn, chủ động tham mưu với Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng để hoạch định các chủ trương, đường lối, cơ chế, chính sách về quốc phòng, quân sự, xây dựng quân đội, đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa .

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại lễ khai giảng. (Ảnh: Duy Linh)

Chủ tịch Quốc hội khẳng định: Đảng, Nhà nước, Quốc hội sẽ tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện để Học viện Quốc phòng nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, giữ vững vai trò là trung tâm huấn luyện-đào tạo, nghiên cứu khoa học quốc phòng, quân sự hàng đầu của đất nước, ngang tầm với các nước trong khu vực và trên thế giới.

Thời gian tới, một trong những nội dung được Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh là Học viện cần tiếp tục chủ động, tích cực, sáng tạo, đi đầu trong thực hiện chủ trương “Chất lượng đào tạo của nhà trường là khả năng sẵn sàng chiến đấu của đơn vị”; đẩy mạnh việc tổng kết thực tiễn, nghiên cứu, phát triển khoa học quốc phòng, an ninh quân sự trong tình hình mới.

Trong hơn 45 năm qua, Học viện đã đào tạo được hàng vạn cán bộ cấp cao của quân đội; bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho hàng nghìn cán bộ cấp cao của Đảng, Nhà nướcVề hoạt động nghiên cứu khoa học, Học viện đã triển khai nghiên cứu nhiều đề tài khoa học (đã có 978 đề tài nghiên cứu khoa học các cấp, trong đó có 6 đề tài cấp Quốc gia, 179 đề tài cấp Bộ Quốc phòng); tham gia nghiên cứu tổng kết thực tiễn, phát triển lý luận và có những đóng góp xứng đáng vào công tác lý luận của Đảng và Quân đội.

Học viện cần tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”; kế thừa, vận dụng sáng tạo kinh nghiệm giữ nước nghệ thuật quân sự của cha ông, “làm tốt công tác tổng kết thực tiễn, phát triển lý luận quân sự, quốc phòng, an ninh để tham mưu cho Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng các vấn đề về chiến lược quốc phòng, an ninh, quân sự, nhất là những nhận thức mới, tư duy mới về bảo vệ Tổ quốc”.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, biểu dương những kết quả, thành tích rất quan trọng của tập thể cán bộ, giảng viên, học viên, nhân viên, chiến sĩ Học viện Quốc phòng, Chủ tịch Quốc hội nêu rõ: là trung tâm huấn luyện, đào tạo tướng lĩnh, sĩ quan cấp cao, cán bộ khoa học nghệ thuật quân sự đầu ngành của Quân đội nhân dân Việt Nam; trung tâm bồi dưỡng kiến thức quốc phòng cho cán bộ cấp cao của Đảng, Nhà nước, trong những năm qua, Học viện Quốc phòng luôn quán triệt sâu sắc, thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Công tác huấn luyện, đào tạo phải đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa ảnh 1
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tặng quà lưu niệm cho Học viện Quốc phòng. (Ảnh Duy Linh)

Đồng chí Vương Đình Huệ khẳng định: Tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta nhằm bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân, chế độ xã hội chủ nghĩa, nền văn hóa và lợi ích quốc gia-dân tộc; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định chính trị, an ninh quốc gia, an ninh con người; xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn, lành mạnh để phát triển đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Sau khi lắng nghe báo cáo của lãnh đạo Học viện về kế hoạch thực hiện nhiệm vụ công tác trong năm học mới và thời gian tới, theo Chủ tịch Quốc hội, năm học 2022-2023 diễn ra trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực đang có những diễn biến nhanh chóng, khó lường.

Chủ tịch Quốc hội cho rằng, điều đó cho thấy yêu cầu cấp thiết phải tăng cường, củng cố quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; chăm lo xây dựng, tăng cường sức mạnh quốc phòng, quân sự; xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, một số quân chủng, binh chủng, lực lượng tiến thẳng lên hiện đại, phấn đấu đến năm 2030 xây dựng Quân đội hiện đại, có chất lượng tổng hợp và sức chiến đấu cao, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong mọi tình huống.

Công tác huấn luyện, đào tạo phải đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa ảnh 2
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Học viện Quốc phòng với các học viên tại lễ khai giảng. (Ảnh Duy Linh)

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và các địa phương tiếp tục phối hợp chặt chẽ, tăng cường quan tâm, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho Học viện Quốc phòng trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao.

Về phía Học viện, để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, các đồng chí cần quyết tâm, nỗ lực cao hơn nữa, chủ động sáng tạo hơn nữa trong việc thực hiện một số nội dung trọng tâm: tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương-Bộ Quốc phòng về công tác huấn luyện-đào tạo.

Trong đó, trọng tâm là Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết số 29-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương khóa XI về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”; Nghị quyết số 26-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương khóa XII về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”.

Đồng chí cũng đề nghị đội ngũ cán bộ, giảng viên Học viện nắm vững quan điểm của Đảng về mối quan hệ giữa phát triển kinh tế-xã hội với tăng cường, củng cố quốc phòng, an ninh và tăng cường quốc phòng, an ninh với đối ngoại…, phát hiện những vấn đề mới và những phương pháp giải quyết mới, làm cơ sở cho việc tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh ở các cơ quan, bộ, ngành, địa phương trong cả nước.

Bên cạnh đó, Chủ tịch Quốc hội hội yêu cầu Học viện tập trung bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, giảng viên, các nhà khoa học đầu ngành vững về bản lĩnh, giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, có tư duy chiến lược sâu sắc, có trí tuệ và năng lực thực tiễn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; đẩy nhanh tiến độ hiện đại hóa, ứng dụng khoa học công nghệ, nâng cao chất lượng cơ sở vật chất, trang thiết bị huấn luyện; tiếp tục chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đội ngũ cán bộ, giảng viên, học viên, nhân viên và chiến sĩ.

Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị chú trọng xây dựng môi trường văn hóa, môi trường sư phạm tiên tiến, mẫu mực, kiên quyết không để những biểu hiện tiêu cực xâm nhập vào Học viện, xây dựng Đảng bộ Học viện vững mạnh tiêu biểu về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức và cán bộ, Học viện vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu” đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Công tác đối ngoại quốc phòng có bước phát triển mới, mở rộng trao đổi, đối thoại, giao lưu quốc phòng với các nước; hoàn thành tốt nhiệm vụ đào tạo cán bộ cấp cao cho Quân đội Lào, Campuchia và đào tạo quan chức quốc phòng quốc tế. Mở rộng trao đổi tiếp xúc đoàn, nghiên cứu học thuật, chia sẻ kinh nghiệm trên các diễn đàn quốc tế song phương, đa phương, nhất là trên Diễn đàn khu vực ASEAN (ARF)…

Tin liên quan